Гражданска отговорност на автомобилистите

гражданска отговорност.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е предназначена за физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. 


Какъв е лимит на отговорност на застраховката?

"Дженерали Застраховане" предлага утвърдените с нормативни актове минимални задължителни лимити на отговорност.

За територията на Република България:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
    10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • за вреди на имущество (вещи)
    2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

За територията на другите държави членки на Европейския съюз или за държавите, принадлежащи към Европейското икономическо пространство, застрахователните суми са съгласно местните законодателства.


Какво е териториалното покритие на застраховката?

Тази застраховка покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България, другите държави членки на Европейския съюз, всички държави от Европейското икономическо пространство, а също Андора, Сърбия и Швейцария.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме атрактивни цени за физически лица над 40 годишна възраст
  • В забързаното ежедневие Ви напомняме за следващата вноска с SMS!
  • Предлагаме Сертификат “Зелена карта “ към всяка полица.

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт Гражданска отговорност на автомобилистите 1022.23kb