Kyustendil

Kyustendil

General Agency Kyustendil
2500, 210 “Tzar Osvoboditel” str., office 25A 
(078) 550 501, (078) 550 502 (078) 550 508
088 827 42 00; 089 843 80 92
Rumen Hadzhijski – General Representative 

Chief Agency Kyustendil
2500, 38 "Il. Lovchanski"
(078) 554 125
0896 691 023
Rumiana Suykova– Chief 


Kyustendil - Office Osogovo

2500, 87, Tzar Osvoboditel Str.
078/ 939 939
0882 00 35 68
Vesela Mitova - General Representative


Dupnitza

Chief Agency Dupnitza
2600, 4 "Solun" Str.
(0701) 53 066; 53 065
0896 691 022
Stoyan Atanasov - Chief