Мениджър Управление на данни


Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех

 

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си

 

Станете част от Дженерали Застраховане АД като:

 

Мениджър Управление на данни

Вашата роля ще бъде:

 • Координира и контролира местното внедряване на груповите политики за интегрирана система за качество на данните и за управление на данните, заедно с последващите им актуализации и свързаните с тях насоки;
 • Създава и поддържа система за управление на данните, като идентифицира съответните роли – собственици на данни, ползватели на данни, системни собственици на данни – и ги асоциира към всички данни в обхвата на политиката;
 • Координира процеса по идентифициране и класифициране на местни данни;
 • Ръководи създаването и поддържането на процес по управление на директориите данни в частта лични данни и значими данни;
 • Съдейства за създаването и поддържането на процес по управление на директориите данни в частта финансови отчети, процеси и потоци данни и регистър с проблеми;
 • Извършва оценки и самооценки на системата за управление на данните;
 • Осъществява връзка с местните ключови функции чрез обмен на информация относно планирането на дейностите и резултатите от тях;
 • Събира и анализира резултатите, получени вследствие на използване на инструментите, приети на местно ниво за постигане на целите на интегрираната система за качество на данните;
 • Наблюдава дали местните ползватели на данни са определили и приложили коригиращи действия за подобряване на качеството на данните;
 • Координира и контролира дейностите по процеса на ескалация в случай на идентифицирани проблеми с качеството или управлението на данните;
 • Със съдействието на всички функции в компанията, изготвя подробно описание на всички процеси под формата на диаграми с потоци данни, роли и приложения;

Ние очакваме от Вас:

 • Висше образование – в областта на Икономика/Финанси/Застраховане;
 • Отлична компютърна грамотност - опит с О365, работа с PowerPoint и специализирани приложения за визуализация на процеси/диаграми);
 • Отлично владеене на английски език.
 • Стриктно спазване на поставените срокове и задачи, изготвяне на графици и следене на проекти);
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност при изпълнение на служебните задължения;
 • За предимство ще се счита предишен опит като вътрешен/външен одитор; предишен опит в управление на риска или в управление на проекти;

 

Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Динамична работна среда;
 • Гъвкаво работно време;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения;

 

Ако желаете:

 • да се развивате в успешен екип, който цени вашата индивидуалност, уникални знания и опит;
 • да се развивате като професионалист в динамична и предизвикателна среда;

 

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 24.11.2022г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Информационното съобщение по чл. 13 от Общ регламент относно защитата на данни на Дженерали Застраховане АД, можете да намерите като последвате линка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.