ДОБРОВОЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТПРАВЕНО ОТ ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ЗА ВСИЧКИ ДЯЛОВЕ НА SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.


НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА СПОДЕЛЯНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО В СТРАНИТЕ, КЪДЕТО СПОДЕЛЯНЕТО, ПУБЛИКУВАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ ИЛИ ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ, ПРИЛОЖИМИ В СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, КАНАДА, АВСТРАЛИЯ И ЯПОНИЯ).

***

Националната комисия по дружествата и фондовата борса одобриха документа относно доброволното публично търгово предлагане за всички обикновени акции на Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. („Издателят“), обявено от Assicurazioni Generali S.p.A. („Предложителят“).

Периодът за получаване на предложения ще бъде от 4 октомври 2021 г. до 29 октомври 2021 г. (включително първите и последните дни).

***

Триест, 22 септември 2021 г. – Предложителят обявява, че позовавайки се на документа за оферта („Документът за оферта“), подаден на 18 юни 2018 г. в Националната комисия по дружествата и фондовата борса и във връзка с доброволното търгово предложение („Предложението“), съгласно членове 102 и 106, параграф 4, на Законодателен указ от 24 февруари 1998 г. номер 58, впоследствие изменен и допълнен, относно всички обикновени акции на Издателя („Акциите“), котирани на Mercato Telematico Azionario, организиран и управляван от Borsa Italiana SpA, и след прессъобщенията на 18 юни 2021 г. и 17 септември 2021 г., днес Националната комисия по дружествата и фондовата борса, с резолюция № 22006 от 22 септември 2021 г., одобри, съгласно член 102, параграф 4 от CFA, Документа за оферта.

Период на приемане

Периодът на приемане на предложения, съгласуван с Borsa Italiana S.p.A., съгласно член 40 от Регламент, приет от Националната комисия по дружествата и фондовата борса с резолюция № 11971 от 14 май 1999 г., впоследствие изменен и допълнен („Регулация на издателя“), ще започне в 8:30 ч. (Италианско време) на 4 октомври 2021 г. и ще приключи в 17:30 ч. (Италианско време) на 29 октомври 2021 г. (първият и последният дни включително), освен ако не е удължено.

Следователно, 29 октомври 2021 г. ще бъде крайната дата на срока за приемане на Предложението, освен ако не е приложено удължаване в съответствие с приложимото законодателство, а датата на плащане на търгуваните Акции от Предложението, ще бъде петият ден за търговия на фондовия пазар след затварянето на периода на приемане, т.е. 5 ноември 2021 г. („Дата на плащане“).

Възнаграждение

Предложителят ще плати на всеки акционер в Издателя, участващ в Предложението, възнаграждение, равно на 6,75 евро (цена с включен дивидент, т.е. включително купони, свързани с евентуални дивиденти, разпределени от Издателя) за всяка Акция, предложена в Предложението („Възнаграждение“).

Възнаграждението се разбира като такова „преди дивидент“, съответно е определено при предположението, че Издателят няма да одобри и приложи никакво обикновено или извънредно разпределение на дивиденти от печалби или резерви преди Датата на плащане. Ако, преди тази дата, Издателят трябва да изплати дивидент на своите акционери, разглеждането ще бъде намалено автоматично за всяка акция със сума, равна на тази на този дивидент.

Документи за изтегляне

ДОБРОВОЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТПРАВЕНО ОТ ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. ЗА ВСИЧКИ ДЯЛОВЕ НА SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. 263.14kb