Generali постига рекорден оперативен резултат и потвърждава много силната си капиталова позиция


КОНСОЛИДИРАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 20201

→ Оперативният резултат достигна € 5,2 милиарда (+0,3%), подкрепен от положителния принос на дела на Общото застраховане, Управлението на активи, както и сегмента на Холдинга и друг бизнес
→ Общите брутни записани премии достигнаха € 70,7 милиарда (+0,5%), с устойчиви и печеливш бизнес в сегмент Общо застраховане и висококачествен портфейл в сегмент Животозастраховане с нетен паричен поток от 12,1 милиарда евро. Най-добър за пазара комбиниран коефициент от 89,1% (-3,5 п.п.) и отличен марж на новия бизнес при Животозастраховане от 3,94%
→ Нетната печалба е € 1,744 милиона (-34,7%), повлияна от еднократни ефекти и обезценки на инвестиции, главно през първата половина на годината. При изключване на разходите за Извънредния международен фонд за Covid-19 и на транзакцията за обратно изкупуване на емитирани дългови инструменти, коригираната нетна печалба2  възлиза на € 2,076 милиона (-12,7%)
→ Отличната капиталова позиция беше потвърдена с коефициент на платежоспособност от 224%, благодарение на рекордното генериране на капитал в размер на € 4 милиарда
→ Предложеният дивидент за акция е € 1,47, разделен на два транша от съответно € 1,01 и € 0,46. 

Изпълнителният директор на Група Generali, Philippe Donnet, коментира: Днес представяме отлични резултати, постигнати в безпрецедентен контекст, поради кризата, породена от пандемията. Това потвърждава по-добрата устойчивост на Generali в сравнение с нашите конкуренти в сектора, както от гледна точка на технически резултат, така и на капиталова позиция. За втора поредна година постигнахме най-добрия изобщо оперативен резултат за Групата и благодарение на продължаващия ръст в размера на дивидента на акция, продължаваме да създаваме стойност за всички наши акционери. Навлязохме в последната година от нашия стратегически план и имаме възможност да постигнем всички заложени цели на стратегия „Generali 2021“. Дефинирахме и внедрихме нова организационна структура, за да осигурим не само успеха на този план, но и да се подготвим за следващия стратегически цикъл. Групата ускори своята бизнес трансформация, за да гарантира, че имаме модел на дистрибуция, който все повече съчетава, както физическо, така и дигитално присъствие и благодарение на иновативния дух на нашите служители и агенти, гарантира, че сега сме по-близо от всякога до нашите клиенти. И накрая, съм много горд, че в критичния момент на кризата, Generali предприе незабавни действия с нашия Извънреден международен фонд и други инициативи с голямо въздействие, в подкрепа на общностите и държавите, в които работим.”

РЕЗЮМЕ

Ключови цифри

Милано – На среща, председателствана от Gabriele Galateri di Genola, Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри консолидираните финансови отчети и проекта на финансовия отчет на компанията майка за 2020 г.

Оперативният резултат на Групата, за втора поредна година, е най-доброто ѝ представяне досега, достигайки € 5,208 милиона (€ 5,192 милиона през 2019). Въздействието на Covid-19 върху оперативния резултат се оценява на € -123 милиона3.

Ръстът на оперативния резултат от сегментите Общо застраховане и Управление на активи, също благодарение на приноса на скорошни придобивания, както и на Холдинга и други дейности, компенсираха по-ниския принос на сегмента Животозастраховане, което се дължи главно на продължаващото ускоряване на предоставянето на гаранции на притежателите на полици в Швейцария.

Сегментите Животозастраховане и Общо застраховане потвърдиха отлична техническа рентабилност, демонстрирана от маржа на Новия бизнес от 3,94% (+0,06 п.п.) и подобреният комбиниран коефициент до 89,1% (-3,5 п.п.).

Значителното увеличение на оперативния резултат в сегмента на Управление на активи, беше подкрепено от развитието на мулти-функционална платформа и по-високите такси за постигната положителна доходност, генерирани от силното представяне на инвестициите.

Неоперативният резултат на Групата възлиза на € -1,848 милиона (€ -1,581 милиона през 2019). Той беше повлиян от обезценки на финансови активи, налични за продажба, произтичащи от отрицателното представяне на финансовите пазари, особено през първата половина на годината, както и от обезценка на репутация от € 93 милиона, свързана с бизнеса по Животозастраховане в Швейцария. Друг фактор, от който е повлиян, са еднократни разходи като разходите за Извънредния международен фонд4 за Covid-19 в размер на € 100 милиона, € 94 милиона за транзакцията за обратно изкупуване на емитирани дългови инструменти и, във Франция, извънредният задължителен принос към здравната система, поискан от застрахователния сектор, в размер на € 64 милиона. По-ниските разходи за лихви по финансовите пасиви са с положителен принос, благодарение на стратегията за оптимизиране на дълга, която продължи и през 2020 г.

Нетната печалба възлиза на € 1,744 милиона (€ 2,670 милиона през ФГ 2019 г.), повлияна от € 332 милиона, произтичащи от гореспоменатата сделка за изкупуване на емитирани дългови инструменти, от вноската за Извънредния международен фонд за Covid-19 и от продажби на бизнеси, както и от € 287 милиона обезценки на инвестициите, предимно през първата половина на годината. Коригираната нетна печалба5 възлиза на € 1,926 милиона (-12,1%). Като се изключат също разходите по фонд Covid-196 и транзакцията за обратно изкупуване на емитирани дългови инструменти7, коригираната нетна печалба възлиза на € 2,076 милиона (-12,7%).

Брутните записани премии на Групата възлизат на € 70,704 милиона, което е леко увеличение в сравнение с миналата година (+0,5%), благодарение на приноса на сегмента Животозастраховане. Премиите в сегмента Общо застраховане остават стабилни. В съответствие с целите на стратегията „Generali 2021“ социалните и екологичните продукти възлизат на € 16,9 милиарда от общите премии (+11,2%). Нетните приходи от Животозастраховане затвърдиха отличните си нива, равнявайки се на € 12,1 милиарда (-10,5%) и концентрирани в продукти, свързани с инвестиционни дялове и със защита срещу злополука, с дял от 93% от общия портфейл на Групата. Техническите резерви по Животозастраховане са се увеличили до € 385 милиарда (+4,2%).

Групата разполага с общи активи под управление, равняващи се на € 664 милиарда (+5.4%).

Собственият капитал на акционерите в Групата възлиза на € 30,029 милиона (+5.9%). Промяната се дължи главно на резултата за периода, полагащ се на Групата, разпределението на дивиденти и промяната в други печалби или загуби, признати в собствения капитал на акционерите (промяна в преоценъчния резерв на инвестициите, налични за продажба).

Възвръщаемостта на инвестициите възлиза на 7.7% (-4,7 п.п.).

Групата потвърди отлична капиталова позиция, със стабилен коефициент на платежоспособност от 224%. Силното възстановяване в сравнение с 9M2020 се дължи главно на положителното въздействие, произтичащо от разширяването на вътрешния модел за оперативни рискове, възхода на финансовите пазари и много положителния принос на нормализираното създаване на капитал. Последното се отнася за цялата 2020 г. и достига рекордно ниво от € 4 милиарда.

Нетните парични потоци на сегмент Холдинг нараснаха до рекордно ниво от около € 3,7 милиарда, благодарение на значителни прехвърляния на капитал от дъщерни дружества, успешното изпълнение на инициативи за управление на капитала, по-ниски лихвени разходи и редица благоприятни данъчни ефекти.


1. Промените в премиите, нетните приходи от животозастраховане и НСНБП (настояща стойност на премиите по нов бизнес) са представени в еквивалентни стойности (при постоянен обменен курс и обхват на консолидация). Промените в оперативния резултат, собствените инвестиции и техническите резерви по животозастраховане изключват активи, продадени през периода на сравнение.

2. Коригираната нетна печалба се определя като нетния резултат, без въздействието на печалбите и загубите, свързани с разпорежданията (равен на € -183 милиона ФГ 2020 за разходите, произтичащи от споразумението за разпорежданията на BSI; € 479 милиона ФГ 2019) и възлиза на € 1,926 милиона (-12,1%). Коригираният нетен EPS е € 1,23.

3. Моля, вижте раздела „Оповестяване на количествените въздействия на Covid-19 върху Групата“ в Годишния интегриран отчет и Консолидирани финансови отчети за 2020 г. за повече информация относно методологията, използвана за определяне на количествените въздействия.

4. В допълнение, бяха добавени още местни инициативи в основните страни, в които оперира Дружеството, на обща стоност € 68 милиона.

5. Коригираната нетна печалба се определя като нетния резултат, без въздействието на печалби и загуби, свързани с продажби на бизнеси.

6. Тази сума, след данъците, е € 77 милиона.

7. Тази сума, след данъците, е € 73 милиона.

Документи за изтегляне

Консолидирани резултати на Група Дженерали към 31 дек. 2020 220.09kb