Отлична бизнес рентабилност, със силен ръст на оперативния и нетния резултат. Капиталовата позиция беше изключително солидна


Финансова информация от 31 март 20211

→ Оперативният резултат възлиза на 1,6 милиарда евро (+ 11%), благодарение на положителното развитие на Р&C, Управление на Активи и Холдинг, както и други бизнес сегменти. Приносът от сегмента Живот е устойчив.

→ Брутните записани премии достигнаха 19,7 милиарда евро (+ 4,2%), и ръст както в сегмента Живот (+ 5,5%), така и в сегмента P&C (+ 1,9%). Нетните притоци на Живот се увеличиха до 3 милиарда евро (+ 1%), напълно концентрирани в дялово обвързаните и защитните линии. Комбинираният Коефициент е 88.0% (-1.4 п.п.), а Новият Марж на Бизнеса е отличен и при 4.44% (+0.4 п.п.), е сред най-добрите в сектора.

→ Нетният резултат достина 802 милиона евро (113 милиона евро за първото тримесечие на 2020), което също отразява оперативния резултат. Първото тримесечие на 2020 г. беше повлияно от значителни обезценки на инвестициите и разходите на Извънредния Международен Фонд за Covid-19.

→ Капиталовата позиция беше изключително солидна, като Коефициентът на Платежоспособност на Групата е 234%, възползвайки се от отличното генериране на капитал и положителните пазарни резултати

Финансовия Изпълнителен Директор на Група Дженерали, Cristiano Borean, заяви „Групата приключи първото тримесечие на 2021 с отлични резултати, отговарящи на заложените цели, което потвърждава ефективността на стратегията „Дженерали 2021“. Групата продължава да е сред най-стабилните в застрахователния сектор, с отлична капиталова позиция. Ребалансирането на микса от Животозастрахователния бизнес продължава, което ни позволява да запазим отлична рентабилност в сегашната среда на ниски лихвени проценти. Generali продължава да публикува най-добрият Комбиниран коефициент измежду конкурентите си и постигна впечатляващи резултати в Управлението на Активи и други сегменти. Силния ръст в оперативния резултат и нетна печалба демонстрират, че Групата продължава да работи ефективно в макроикономически контекст, който все още изпитва несигурност поради пандемията.

ОБОБЩЕНИЕ

Ключови фигури

Милано - На среща, председателствана от Габриеле Галатери ди Дженола, Съветът на директорите на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на 31 март 2021 г.2

Брутните записани премии на Групата са се увеличили с 4,2% до 19 714 милиона евро, подкрепени от развитието на сегмента Живот, както и възстановяването на сегмента P&C. Нетните притоци от сегмента Живот, изцяло концентрирани в дялово обвързаните и защитните линии, се върнаха към растеж, достигайки 3 милиарда евро (+ 1%). Техническите резерви Живот достигнаха 386 милиарда евро (+ 0.4%). Приспособявайки се към ефекта от деконсолидацията на пенсионни фондове в страните от Централна и Източна Европа, ръстът в техническите резерви на Живот би могъл да достигне до 1,5%. Оперативният резултат на Групата достигна 1,608 милиона евро (+ 11%), възползвайки се от положителното развитие в Общото застраховане, Управление на Активи и Холдинг и други бизнес сегменти. Приносът на сегмента Живот беше устойчив. Групата също потвърди изключителната си техническа рентабилност, като Комбинираният Коефициент се подобри до 88,0% (-1,4 п.п.), а Новият бизнес Марж до 4,44% (+0,4 п.п.). Оперативният резултат на сегмента за Управление на Активи продължи да расте, главно движен от нарастването на оперативните приходи. Оперативният резултат на Холдинга и други бизнес сегменти също продължи да нараства благодарение на частния капитал и на значителния принос на Banca Generali.

Неоперативният резултат на Групата е -275 милиона евро (-993 милиона евро  за първото тримесечие на 2020г), от които -19 милиона евро са свързани с неоперативния инвестиционен резултат. Значителното подобрение се дължи на по-ниските обезценки на инвестиции, класифицирани като налични за продажба. Първото тримесечие на 2020 г. също беше повлияно от еднократно плащане от 100 милиона евро към Извънредния Международен Фонд за Covid-19. Влиянието на разходите за лихви върху финансовия дълг допълнително се подобри, в резултат на стратегията за оптимизиране на дълга. В следствие на което нетната печалба се е увеличила до 802 милиона евро (113 милиона евро 1Q2020), което също отразява по-ниската данъчна ставка, която е намаляла от 61,2% на 31,4%. За сравнение, първото тримесечие на 2020 г. беше повлияно от няколко невъзможни за приспадане разходи. Общите Активи на Групата Под Управление достигнаха 671,6 милиарда евро (+ 1,1%). Собственият капитал на акционерите на Групата беше значително стабилен, възлизайки на 30 067 милиона евро (+ 0,1%). Капиталовата позиция на Групата беше изключително солидна, като коефициентът на платежоспособност е 234%. Подобрението спрямо края на 2020 г. (224%) се дължи на положителните икономическите промени през периода (като възстановяване на лихвените проценти, narrowing of spreads на италианските държавни облигации и възход на фондовите пазари) и на отличен принос на нормализирано генериране на капитал, нетно от натрупания дивидент за тримесечието (изчислен пропорционално в сравнение с дивидента от предходната година). Нормализираното генериране на капитал остана на отличителните нива от 2020 г. и компенсира въздействието на регулаторните промени в началото на годината (свързани с промяна на EIOPA върху Крайния Лихвен Процент и референтния портфейл).


1. Промени в премии, нетния приток на Живот и НСНБП (настояща стойност на нови бизнес премии) бяха представени в равностойни условия (по постоянни курсове и обхват на консолидация). Промените в оперативния резултат, собствените инвестиции и техническите резерви на Живот изключват всички активи, продадени през същия период на сравнение.

2. Финансовата информация към 31 март 2021 г. не е междинен финансов отчет съгласно стандарта IAS 34.

За ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП

Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и е част от Generali Group.

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона. През 2021 г. Generali Group празнува своята 190-а годишнина.

„Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. София, бул. ”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователни компании (IVASS) в Италия.

Документи за изтегляне

Финансова информация от 31 март 2021 281.19kb