Авария на машини

mashini.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за юридически лица, извършващи производствена дейност.


Какви рискове покрива застраховката?

Покриват се материалните вреди на застрахованите машини и съоръжения от внезапно, случайно и непредвидено настъпили през периода на застраховката събития, водещи до необходимост от поправката или замяната на машините, в резултат на: 

 • дефекти в отливка или материал 
 • грешки в проектирането 
 • грешки при изработката или монтажа 
 • недостатъчен опит и/или небрежност 
 • недостиг на вода в котли 
 • физическа експлозия, която не е част от нормалния технологичен процес 
 • откъсване в резултат на центробежните сили 
 • късо съединение 
 • всяка друга причина, освен изрично изключените в условията на застраховката, която води до необходимостта от поправка или замяна на застрахованите машини, или на части от тях. 

Към основното покритие може да бъде предоставено допълнително покритие въз основа на множество различни допълнителни клаузи.  

Застрахователно покритие се предоставя само в комбинация с покритието по условията за застраховане на "Имущество за среден и малък бизнес" и "Имущество за корпоративен бизнес" и не може да бъде сключвано самостоятелно.   


Как се определя застрахователна сума и застрахователната премия?

Застрахователната сума за всяка машина се определя от застрахования и трябва да съответства на възстановителната стойност на машината, а именно стойността на необходимите разходи за замяна на застрахованата машина с нова от същия вид и производителност като тази която е застрахована, включително разходите за транспорт /с изключение на разходите за експресен и въздушен транспорт/ и монтаж и дължимите мита и такси по доставката на нова машина. 

Застрахователната премия се определя от Дженерали Застраховане, съгласно тарифните условия действащи към момента на сключване на застраховката.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме конкурентни тарифни условия за застраховане и допълнителни отстъпки;  
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица; 
 • Прецизност и експертност при ликвидацията на щети.   

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 508.71kb