Нашите офиси
     

Отговорност на спедитора

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всяко юридическо лице или едноличен търговец, със седалище и регистрация в Република България.


Какво се застрахова?

Отговорността на спедитора при изпълнение на задълженията му за причинени щети и финансови загуби на неговите клиенти.


Какви рискове покрива застраховката?

Отговорността на спедитора, която произтича от:

  • Международните конвенции или националното законодателство, които задължително се прилагат към дейността му и/или
  • Общите спедиторски условия или Общите складови условия на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).

Застрахователното покритие е валидно за целия свят и се базира на следните клаузи:

  • Клауза отговорност на спедитора, действащ като пълномощник и/или като търговски представител на клиента по Общите спедиторски условия на НСБС - за вреди и финансови загуби на клиента от грешки и пропуски на спедитора.
  • Клауза отговорност на спедитора, действащ като оператор по Общите спедиторски условия на НСБС:
  • за щети от липси и повреди на стоката
  • за грешки и пропуски на спедитора-оператор

При изискване от страна на застрахования, покритията могат да бъдат разширени с условия и клаузи, общоприети в международната застрахователна практика.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

  • Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент
  • Превенция на риска от възникнали физически и финансови щети
  • Прецизност и коректност при ликвидацията на възникнали претенции към спедитора

Документи за изтегляне

Информационен документ за Отговорност на спедитора 511.78kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb