Групова застраховка Коронавирус (COVID-19)Искам да получа оферта

Коронавирус по смисъла на настоящата оферта е тежък остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2), а заболяването, свързано с него - COVID-19.

I. Покрития и обезщетения: 

1. Смърт на застраховано лице вследствие злополука - Застрахователят изплаща застрахователната сума в размер на 1 000.00 лева на законните наследници на застрахованото лице. 

2. Смърт на застраховано лице вследствие на Коронавирус (COVID-19) - Застрахователят изплаща застрахователната сума в размер на 3 000.00 лева на законните наследници на застрахованото лице.

3. Болнично лечение и последващо възстановяване: 

3.1. Дневни пари за болничен престой (хоспитализация) вследствие на Коронавирус (COVID-19) - на застрахованото лице се изплаща по 50.00 ЛЕВА за всеки ден болничен престой от 5-тия ден, с максимум 5 дни. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период. 

3.2. Следболнично възстановяване вследствие на Коронавирус (COVID-19) – При предхождащ болничен престой минимум 3 дни, на застрахованото лице се изплаща обезщетение в размер на 500.00 ЛЕВА. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период. 

4. Лечение в интензивно отделение: 

4.1. Дневни пари за болничен престой (хоспитализация) вследствие на Коронавирус (COVID-19)  – след лечение в интензивно отделение на застрахованото лице се изплаща по 50.00 ЛЕВА за всеки ден болничен престой от 5-тия ден, с максимум 14 дни. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период. 

4.2. Следболнично възстановяване вследствие на Коронавирус (COVID-19) - При предхождащо лечение в интензивно отделение от минимум 3 дни, на застрахованото лице се изплаща обезщетение в размер на 1000.00 ЛЕВА. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период. 

5. Онлайн консултация с Психолог: 
5.1. за група до 20 лица – ваучери на стойност 120.00 ЛЕВА;
5.2. за група над 20 до 100 лица – ваучери на стойност 520.00 ЛЕВА;
5.3. за група над 100 лица – ваучери на стойност 1 600.00 ЛЕВА.  

 Застрахователят осигурява застрахователно покритие, в случай, че застрахователното събитие – заболяване с „коронавирус (COVID-19)“ е настъпило в периода на застрахователно покритие. 

• Настъпването на застрахователното събитие се удостоверява с медицински документ, удостоверяващ момента на първото диагностициране с коронавирус (COVID-19). 

II. Срок на застраховката – Срок на застраховката – от 3 до 12 месеца 

III. Изчаквателен период – 3 дни считано от началната дата на застрахователното покритие на полицата  

IV.  Сключване на застраховката:  

• Застраховащият (Работодателят) предоставя списък на застрахованите лица с три имена и ЕГН.
• Изискуем минимален брой служители и работници, за сключване на договор – 5 лица.
• Застраховката се сключва за лица от 18 до 65 навършени години, към началото на застрахователното покритие по полицата;
• Не се застраховат: Медицински персонал, служители на реда (полицаи, военни);
• Изравняването на застрахователната премия за новоназначени и напуснали лица се извършва до 5 дни преди края на договора;
• Застраховката се сключва на основание Общите условия за застраховки „Злополука и заболяване” на „Дженерали Застраховане“ АД; 

V. Териториално покритие – Република България.  

VI. Месечна застрахователна премия за едно лице  – 5.50 ЛЕВА, без включен  2% ДЗП. Отстъпки не се прилагат, независимо от броя застраховани лица.  

VII.  Начин на плащане – еднократно.  

Моля, изпратете попълнения Въпросник на [email protected] и ние ще се свържем с Вас. 

Документи за изтегляне

Искане за плащане 1.91mb  
Информационно съобщение по чл. 13 Регламента за ползватели на застрахователни услуги 519.16kb  
Необходими документи за специално покритие COVID19 105.1kb  
Общи условия 163.41kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 729.87kb