Нашите офиси
     

Групова застраховка Коронавирус (COVID-19)


Групова застраховка Коронавирус (COVID-19)

Коронавирус по смисъла на настоящата оферта е тежък остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2), а заболяването, свързано с него - COVID-19.

I.    Покрития и обезщетения:


1.    Смърт на застраховано лице вследствие злополука - Застрахователят изплаща застрахователната сума в размер на 1 000.00 лева на законните наследници на застрахованото лице.

2.    Смърт на застраховано лице вследствие на Коронавирус (COVID-19) - Застрахователят изплаща застрахователната сума в размер на 3 000.00 лева на законните наследници на застрахованото лице.

3.    Болнично лечение и последващо възстановяване:

3.1.    Дневни пари за болничен престой (хоспитализация) вследствие на Коронавирус (COVID-19) - на застрахованото лице се изплаща по 50.00 ЛЕВА за всеки ден болничен престой от 8-ия ден, с максимум 5 дни. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период.
3.2.     Следболнично възстановяване вследствие на Коронавирус (COVID-19) – При предхождащ болничен престой от 3 дни, на застрахованото лице се изплаща обезщетение в размер на 500.00 ЛЕВА. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период.

4.    Лечение в интензивно отделение:

4.1.    Дневни пари за болничен престой (хоспитализация) вследствие на Коронавирус (COVID-19)  – след лечение в интензивно отделение на застрахованото лице се изплаща по 50.00 ЛЕВА за всеки ден болничен престой от 8-ия ден, с максимум 14 дни. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период.
4.2.    Следболнично възстановяване вследствие на Коронавирус (COVID-19) - При предхождащо лечение в интензивно отделение от 3 дни, на застрахованото лице се изплаща обезщетение в размер на 1000.00 ЛЕВА. Обезщетението по този риск се дължи еднократно за застрахователния период.

5.    Онлайн консултация с Психолог:

5.1.    за група до 20 лица – ваучери на стойност 120.00 ЛЕВА;
5.2.    за група над 20 до 100 лица – ваучери на стойност 520.00 ЛЕВА;
4.3       за група над 100 лица – ваучери на стойност 1 600.00 ЛЕВА.

•    Застрахователят осигурява застрахователно покритие, в случай, че застрахователното събитие – заболяване с „коронавирус (COVID-19)“ е настъпило в периода на застрахователно покритие.
•    Настъпването на застрахователното събитие се удостоверява с медицински документ, удостоверяващ момента на първото диагностициране с коронавирус (COVID-19).

II.    Срок на застраховката – от 1 до 8 месеца с край на валидност не по-късно от: 31.12.2020г.


III.    Изчаквателен период 3 дни считано от началната дата на сключването на полицата

IV.    Сключване на застраховката:

•       Застраховащият (Работодателят) предоставя списък на застрахованите лица с три имена и ЕГН.
•       Изискуем минимален брой служители и работници, за сключване на договор – 5 лица.
•       Застраховката се сключва за лица от 18 до 65 навършени години, към началото на застрахователното покритие по полицата;
•       Не се застраховат: Медицински персонал, служители на реда (полицаи, военни);
•      Изравняването на застрахователната премия за новоназначени и напуснали лица се извършва до 5 дни преди края на договора;
•      Застраховката се сключва на основание Общите условия за застраховки „Злополука и заболяване” на „Дженерали Застраховане“ АД;

V.    Териториално покритие - Република България.

VI.      Месечна застрахователна премия за едно лице – 2.50 ЛЕВА, без включен  2% ДЗП. Отстъпки не се прилагат, независимо от броя застраховани лица.

VII.     Начин на плащане – еднократно.

Моля, изпратете попълнения Въпросник на Klienti@generali.com и ние ще се свържем с Вас. 

Документи за изтегляне

IDD_въпросник_ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА КОРОНАВИРУС (COVID-19)_final.doc 859.5kb  
Необходими документи _COVID19.pdf 105.1kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb