ГОДИШЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДОКЛАД


Приключихме 2020 г. с отлични резултати, показвайки още веднъж, че като екип сме способни да добавим дългосрочна стойност за нашите клиенти, акционери и служители. Постигнатите бизнес резултати, нашата техническа застрахователна дейност и капиталова мощ са в съответствие със стратегическата политика на Групата, което прави Дженерали Застраховане АД един от най-добрите и надеждни застрахователи на българския застрахователен пазар. 
В края на 2020 г. брутните записани премии на Дженерали Застраховане АД са в размер на 170,602 хил. лв. Нетната печалба за годината възлиза на 23,004 хил. лв., в сравнение с 18,530 хил. лв. за 2019 г., като реализира ръст от 24,1%. Техническият резултат, преди дохода от инвестиции, е положителен и е в размер на 23,142 хил. лв. (16,835 хил. лв. за 2019 г.).  Разходите за обезщетения, нетно, през 2020 г., възлизат на 58,636 хил. лв., като за 2019 г. същите са в размер на  66,034 хил. лв. Коефициентът на платежоспособност на дружеството към 31.12.2020 г., съгласно годишния финансов отчет, е в размер на 244,7%, като за 2019 г. същият е в размер на 239,4%. 

Дженерали Застраховане АД осъществява застрахователната си дейност чрез широка клонова мрежа от териториални структури в цялата страна. Към 31.12.2020 г. Дружеството има 133 поделения, от които 11 бр. Фронт офиси, 9 бр. Главни агенции, 65 бр. Генерални агенции, 7 бр. Офиси, 16 бр. Ликвидационни центрове, 4 Представителства и 37 бр. Изнесени работни места. Дженерали Застраховане АД има установени традиции при работата си със застрахователни посредници, като към края на 2020 г. има сключени договори за застрахователно посредничество с над 250 застрахователни брокери и над 550 застрахователни агенти. Фокус в дейността на компанията е удовлетвореността на клиентите, която от своя страна е пряко обвързана с професионалната компетентност и качеството на обслужване, предлагано от търговската мрежа. 

Ръководството на компанията следва целите и ангажиментите по отношение на корпоративната социална отговорност, поети, както от Дженерали Застраховане АД, така и от Група Generali,  за опазване на околната среда и допринасяне за положителния принос за едно устойчиво бъдеще. 
Имайки предвид сложната пазарна среда, създала се по време на Covid-19 пандемията, ние сме дори още по-горди от постигнатите резултати за 2020 г. 

Стратегически цели за 2021 г.

През 2020 г. ние, Generali, стартирахме обновен онлайн портал за клиенти – My Generali. Той бе създаден изцяло в полза на клиентите на компанията, в отговор на стратегията ни да се превърнем в Партньор за цял живот. Порталът My Generali осигурява безпроблемно свързване на клиентите с 
Дружеството, както и обслужване на застрахователни полици в реално време. Чрез платформата и мобилното приложение, което  ще стартира през месец август, 2021 г., клиентите на Дружеството 
могат да извършват: плащане на вноски по застраховки; подновяване на застраховки; сключване на нови застраховки; регистриране на щети, промяна на клиентските си данни, както и да проверяват статуса на полиците и щетите си в реално време. 

Още един фокус за 2021 г. са Безхартиени Процеси – проект, който се изразява в намаляване употребата на хартия. Планирано е това да се случи чрез внедряването на функционалност за електронен подпис, който да бъде използван от вътрешната търговска мрежа на компанията. Проектът за безхартиени търговски процеси осигурява възможност за електронно подписване на всички документи по масовите застраховки от пакет Автогрижа, Домашно Имущество, Имущество за Малък и Среден Бизнес и Помощ при пътуване, с квалифициран електронен подпис, чрез мобилно приложение на Борика. 

С цел намаляване на времето при огледи, въвеждаме и Дигитализация в нашите ликвидационни процеси, като даваме възможност на повече посредници да извършват огледи при сключването на Каско. Въвеждаме в експлоатация приложението на Ревокси, което ще повиши ефективността на всички служители, ще ограничи възможността за грешки и ще оптимизира времето на нашите клиенти, което отделят, при заснемане на щета. 

Differentiating Value Proposition Project е още една поставена цел за 2021 г. Диференцирано предлагане на стойност е един от отличителните ни белези (hallmark), с които целим да гарантираме, че всички продукти са ориентирани към клиента и съдържат ценни услуги за него. Стремим се да отговаряме на нуждите на нашите клиенти, чрез внедряване на нови продукти и услуги, които да бъдат различни и с конкурентни предимства.

Устойчиво развитие
Ние, в Дженерали Застраховане АД, сме отдадени на нашата мисия да създадем устойчива промяна чрез инициативата The Human Safety Net България. През 2021 г. продължаваме да популяризираме движението от хора, които помагат на хора, сред нашите колеги, агенти, партньори и доставчици. Чрез програмата „Да дадем път на услугите за ранното детско развитие в България“, която осъществяваме с нашите партньори от Фондация „За Нашите Деца“, целим да осигурим по-сигурна и щастлива семейна среда за бъдещето на България. Специалистите, които работят с деца от 0 до 7-годишна възраст, им осигуряват необходимата професионална помощ, за да разгърнат пълния си потенциал. Вярваме, че всеки заслужава да получи равен старт в живота и като социално отговорна компания, даваме своя принос за подобряване на общността, в която работим.

Документи за изтегляне

ГОДИШЕН ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДОКЛАД 2020 38.88mb  
Annual Representative Report 2020_EN 46.47mb