Поглеждайки напред


Отчитането съгласно директива Платежоспособност II и свързаните с нея актове, което се прилага от 2016 финансова година, вече се превърна в рутина. Предизвикателството в тази посока вече е свързано не толкова с обемната, изключително разнородна и строго регламентирана информация, колкото с непрекъснато скъсяващите се срокове за представянето й пред надзорните органи. Комисията за Финансов Надзор наложи като практика провеждането на ежегоден преглед на балансите на застрахователните компании. Този допълнителен ангажимент в комбинация със съвместния одит на публичните финансови отчети и формите съгласно Наредба 53 на КФН (Комисия за финансов надзор) налагат пълна мобилизация на потенциала на дружеството за да могат да се извършат качествено и в срок необходимите дейности. Задаващите се на хоризонта МСФО 9 Финансови инструменти и МСФО 17 Застрахователни договори, които ще се прилагат в комплект от дружеството ни считано от 01.01.2023 година, изискват изключително много подготвителна работа преди въвеждането им. За целта има сформирани работни групи и по двата стандарта, които провеждат регулярни срещи, анализират съществуващите бази данни, работни процеси, ИТ системи, вътрешна организация, времеви планове за имплементация и всичко необходимо, за да се премине плавно към тази коренно нова база на отчитане и представяне на дейността на дружеството. Предизвикателството е доста сериозно имайки предвид фундаменталния характер на необходимите промени, тяхната сложност и всеобхватност.