Generali постигна растеж в опeративния и нетния резултат. Потвърждава солидна капиталова позиция


  • Брутните записани премии нарастват до 5 милиарда евро (+4.7%), стимулирани от силното представяне на Общото застраховане (+11.4%). Нетните потоци в Животозастраховане са изцяло фокусирани върху Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд, в съответствие със стратегията на Групата;
  • Запазва се ръстът в оперативния резултат, като той се увеличава до 1 милиарда евро (+16.7%), подкрепен от сегмента на Общото застраховане, компенсиращ ефекта от катастрофичните събития върху бизнеса. Комбинираният коефициент се подобрява и е с ниво от 94.3% (-3.1 пр.п.). Отчита се солидно представяне на Животозастраховането и на сегмента Нов бизнес с повишение от 5.74% (+0.04 пр.п.);
  • Растежът на коригирания нетен резултат2 се увеличава до 2,979 милиона евро (+29.6%);
  • Капиталовата позиция остава солидна с Коефициент на платежоспособност на равнище от 224% (221% за 2022 г.).

Главният финансов директор на Група Generali Кристиано Бореан (Cristiano Borean), коментира: “"През първите 9 месеца Групата отчита печалба благодарение на силен ръст на оперативните и на нетните резултати. Това идва въпреки въздействието на метеорологичните събития, което потвърждава устойчивостта на Generali. В съответствие със стратегията ни запазваме ангажимента си за техническо съвършенство в сегмента Общо застраховане, докато в Животозастраховането ще продължим да надграждаме най-печелившите бизнес линии. Благодарение на диверсифицирания си бизнес модел и солидната си капиталова позиция Generali върви към изпълнението на всички заложени цели в стратегията "Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа".


1От 1Q2023 г. джойнт-венчър дружествата на Cattolica (Vera и BCC) се считат за "група за изваждане от употреба, държана за продажба". съгласно МСФО 5 и следователно техните резултати се рекласифицират в "Резултат от преустановени дейности". Следователно, резултатите за деветмесечието на 2022 на Групата, представени миналата година, са преизчислени. Считано от деветмесечието на 2023 Generali Deutschland Pensionskasse се счита за “нетекущ актив, държан за продажба” според МСФО 5. Активите и пасивите на дружеството към деветмесечието на 2023 са класифицирани като “нетекущи активи или група за изваждане от употреба, държана за продажба”.

Промените в премиите, нетните входящи потоци на Животозастраховане и Нов бизнес са представени в еквивалентни условия (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидацията). Сумите са закръглени и не във всички случаи могат да се равняват на закръглената обща сума. Също така представените проценти могат да бъдат повлияни от закръгляването.

2 Коригираният нетен резултат и показателят Печалба на акция включват корекции за: 1) печалба или загуба от активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (FVTPL) на бизнес без участие в печалбата и фондове на акционерите; 2) ефект на хиперинфлация съгласно МСС 29; 3) амортизация на нематериални активи, свързани със сливания и придобивания; 4) влияние на печалбите и загубите от придобивания и продажби. Изчислението на Печалба на акция се основава на среднопретеглен брой на 1 541 612 523 акции в обращение и изключва среднопретеглените собствени акции, равни на 28 467 800.


Резюме

 

 

30/09/2023

30/09/2022(2)

Промяна(2)

Брутни записани премии ( млн. евро)

60,461

57,944

4.7%

Консолидиран оперативен резултат (млн. евро)

5,100

4,371

16.7%

Оперативен резултат в животозастраховане

2,786

2,818

-1.1%

Оперативен резултат в общо застраховане

2,155

1,433

50.3%

Оперативен резултат за управление на активи и богатство

728

701

3.8%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнес сегменти

-216

-249

-13.5%

Консолидационни корекции

-353

-332

6.4%

Марж Нов бизнес (% PVNBP)

5.74%

5.69%

0.04 пр.п.

Комбиниран коефициент

94.3 %

97.4%

-3.1 пр.п.

Коригиран нетен резултат(3) (млн. евро)

2,979

2,299

29.6%

Нетен резултат (млн. евро)

2,822

1,455

94.0%

Коригиран EPS(3) (евро)

1.93

1.46

32.5%

 

30/09/2023

31/12/2022

Промяна

Акционерен капитал на групата (млн. евро)

27,198

26,650

2.1%

Марж на договорената услуга (млн. евро)

32,173

31,025

3.7%

Общо управлявани активи (млн. евро)

625,253

615,167

1.6 %

Коефициент на платежоспособност (%)

224%

221%

4 пр.п.

(1) Данните в прессъобщението са представени според новите счетоводни стандарти МФСО 17 и МФСО 9.

(2) Моля погледнете бележка 1 на страница 1.

(3) Моля погледнете бележка 2 на страница 1.


Милано – На среща, ръководена от Председателя на Група Generali Аднреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на Assicurazioni Generali одобри финансовата информация на групата към 30 септември  20233 г.

Брутните записани премии нарастват с 4.7% до 60,461 милиона евро основно благодарение на силния ръст на Общото застраховане. Нетните потоци на Животозастраховането са на равнище от -1,194 милиона евро. Това представяне показва тенденция на подобрение през третото тримесечие в сравнение с предходните тримесечия на годината и потвърждава устойчивите положителни нетни потоци към Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд. Този резултат съответства на стратегията за препозициониране на бизнес портфолиото в Животозастраховането, а също и отразява наблюдаваните в индустрията трендове, свързани с банковите канали на продажби в Италия и Франция.

Оперативният резултат нараства до 5,100 милиона евро (+16.7%), за което допринася диверсифицирането на източниците на приходи, както и придобиванията.


3 Финансовата информация към 30 септември 2023 не представлява междинен финансов отчет съгласно МСС 34.


Оперативният резултат в Общото застраховане нараства значително до 2,155 милиона евро (+50.3%). Комбинираният коефициент се подобрява до ниво от 94.3% (-3.1 пр.п.), в резултат на по-ниския коефициент на щети. Последният се дължи предимно на по-значимия ефект от дисконтиране, който компенсира значителното въздействие от природните бедствия.

Оперативният резултат на сегмента Животозастраховане е на равнище от 2,786 милиона евро (-1.1%), като тенденцията при него през третото тримесечие на 2023 г. се подобрява в сравнение с предходното. Маржът на сегмента Нов бизнес нараства до 5,74% (+0.04 p.p.).

Оперативният резултат на сегмент Управление на активи и богатство се увеличава до 728 милиона евро (+3.8%), благодарение на положителния принос на Banca Generali.

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти се подобрява до -216 милиона евро ( -249 милиона евро за деветмесечието на 2022 г.).

Коригираният нетен резултат се увеличава значително до 2,979 милиона евро (2,299 милиона евро за деветмесечието на 2022 г.). Това е ефект основно от подобряването на оперативния резултат, което е вследствие на диверсифицирането на източниците на печалба, на еднократната капиталова печалба, свързана с продажбата на недвижим имот в Лондон в размер на нетно 193 милиона евро след данъци и такси, както и на ефекта от отписването на притежавани активи с фиксиран доход в Русия, които намаляват с 93 милиона евро в сравнение с края на септември 2022 г.  

Нетният резултат се подобрява до 2,822 милиона евро (1,455 милиона евро за деветте месеца на 2022 г.).

Акционерният капитал на Групата се увеличава до 27.2 милиарда евро (+2.1% в сравнени с цялата FY2022).

Маржът на договорената услуга възлиза на 32.2 милиарда евро (31 милиарда евро за 2022 г.).

Активите под управление на Групата са в размер на 625.3 милиарда евро (+1.6% в сравнение с 2022 г.).

Групата потвърждава солидната си капиталова позиция, като Коефициентът на платежоспособност е на ниво от 224% (221% за 2022 г.). Повишението отразява основно солидния принос на изчистеното от еднократни ефекти генериране на капитал, което, заедно с като цяло благоприятните пазарни промени, компенсира в по-голяма степен отрицателните въздействия, произтичащи от регулаторни промени, неикономически вариации и движения в капитала (провизия за дивиденти за периода нетно от последното емитиране на подчинен дълг).


4 За дефиницията на Коригиран нетен резултат моля погледнете точка 2 на страница 2.