Generali представи своята нова тригодишна стратегия - Lifetime Partner 24: Driving Growth


→ Амбициозни цели за 2024 г., базирани на устойчив растеж

 • Силен ръст на приходите: 6% - 8% в диапазона EPS CAGR (2021-24) 
 • Увеличен кумулативен нетен паричен приход на Холдинга: > 8.5 милиарда евро  (2022-24)2
 • По-висок дивидент3: кумулативно 5.2 – 5.6 милиарда евро дивиденти в брой (2022-24)4 спрямо 4.5 милиарда евро (2019-21)

→ Новота стратегия се основава на успешното изпълнение на предишния план Generali 2021 и възможно най-добрата възвръщаемост за акционерите

 • Всички цели на Generali 2021 са изпълнени или преизпълнени, въпреки пандемията от Covid-195
 • Обща възвръщаемост на акционерите е 111%6 от Деня на инвеститора през 2016 г.
 • Обявено е обратното изкупуване на акции на стойност 500 милиона евро при завършването на Generali 2021, първото от 15 години7
 • #1 в RNPS сред европейски международни конкуренти8
 • По-силен баланс с по-нисък финансов дълг, намалени разходи за лихви и водещ в индустрията коефициент на платежоспособност II
 • Устойчивостта е изцяло вградена в бизнеса – със стратегия за климата и подобрени цели от юни 2021 г.

→ Планът - Lifetime Partner 24: Driving Growth е базиран на три стратегически стълба с финансови и оперативни показатели /KPIs/

 • Стимулиране на устойчив растеж

o > 4% ръст в не-автомобилните премии в Общо застраховане (CAGR 2021-24)

o 2.3 – 2.5 милиарда евро Нова бизнес стойност през 2024 г. (1,9 милиарда евро за 2020 г.) 

 • Подобряване на профила на печалбите

o € 2,5 – 3 милиарда кумулативен дискреционен свободен паричен поток за пренасочване към инициативи, които стимулират печеливш растеж и създават стойност, включително сливания и придобивания в застраховането и управлението на активи

o 100 милиона евро увеличение на приходите от управление на активи на трети страни

 • Водеща иновация

o Инвестицията от 1,1 милиарда евро в технологии и дигитална трансформация (2022-24 г.) ще се увеличи с 60% спрямо Generali 2021

o 2.5-3.0 п.п. подобряване на съотношението на разходите и приходите9  

o 250 милиона евро Insurtech рисков фонд за използване на възможности с висок потенциал

Philippe Donnet, Главен изпълнителен директор на Група Generali, каза: „Дългогодишният ангажимент на Generali да бъде Партньор за цял живот, поставя нашите клиенти в центъра на всичко, което правим. Според новия ни план, ще изведем този ангажимент на следващото ниво и ще потвърдим, че Generali е иноватор, ориентиран към клиента и стимулиран от данните.
Амбициозните цели и инициативи, които обявихме днес, са възможни благодарение на успешното изпълнение на предишните ни стратегически планове. Днес, Generali има силна финансова позиция, диверсифицирани печалби, постоянен печеливш растеж и опит в генерирането на възможно най-добра възвръщаемост за акционерите. Очакваме с нетърпение да надграждаме тези постижения през следващите три години. Нашето лидерство в застраховането, нашите вътрешни възможности за управление на активи, нашата дигитално активирана мрежа от 165 000 агенти и нашият повишен ангажимент за положителен социален и екологичен принос означават, че компания Generali е правилно ориентирана към постигане на устойчив растеж в полза на всички заинтересовани страни.” 

Милано – На среща, оглавяване от Gabriele Galateri di Genola, Съветът на директорите на Assicurazioni Generali одобри новата тригодишна стратегия на Групата: Lifetime Partner 24: Driving Growth. Планът ще осигури устойчив растеж в същинските, както и нововъзникващи бизнес линии на Generali и ще се позовава на силните основи, установени от 2016 г.
Ядрото на новия план е постоянният ангажимент на Generali да бъде Партньор за цял живот на повече от 68 милиона клиенти в над 50 държави. Инвестициите в персонализирани продукти, дигитално достъпни съвети и най-доброто клиентско изживяване ще накарат Generali и неговата глобална мрежа от 165 000 агента да бъдат още по-близо до своите клиенти. 
Generali ще надгради своите ангажименти за устойчивост по време на този стратегически цикъл, с непрекъснат фокус върху оказването на положително влияние върху социалното и екологично въздействие, в интерес на всички заинтересовани страни. До 2024 г. Generali ще завърши интегрирането на ESG критериите в преките инвестиции на своето портфолио от общи сметки10, ще намали въглеродния отпечатък на портфолиото от корпоративни инвестиции11 с 25% и ще увеличи брутните записани премии за устойчиви продукти с 5% до 7% (CAGR) до 2024 г.  

Съгласно плана, Generali ще подобри профила на печалбите си, ще увеличи рентабилността бизнеса Животозастраховане, ще инвестира 1.1 милиарда евро в технологии и дигитална трансформация, ще увеличи приходите от управление на активи от трети страни и ще подобри допълнително ефективността. 
Стратегията определя ясна визия за Generali през 2024 г., която е изградена върху три стратегически стълба: стимулиране на устойчив растеж, подобряване на профила на печалбите и водещи иновации. Планът ще осигури силен ръст на печалбата на акция, увеличен кумулативен нетен паричен приход на Холдинга и по-висок дивидент. 

LIFETIME PARTNER 24: DRIVING GROWTH – КЛЮЧОВИ АКЦЕНТИ

Стимулиране на устойчив растеж
Generali ще продължи да увеличава приходите от Общо застраховане и да поддържа възможно най-добрите технически маржове, като подобрява пазарния си дял в области със значителен потенциал за растеж, включително малки и средни предприятия, здравеопазване, грижи за възрастни хора в Европа и пътувания в САЩ. 
В сегмента на Животозастраховане, Групата също така ще увеличи своя капиталов лек бизнес и технически печалби, стимулирайки обеми на свързани с единици и защитен бизнес и допълнително интернализиране на маржовете, както и разширяване на продуктовата си гама ESG. Растежът ще бъде подкрепен от ефективно управление на разходите, с продължаваща дисциплина на разходите на зрелите пазари и фокусирани инвестиции в Азия и в бизнеса, свързан с таксите.

Подобряване на профила на печалбите
Generali ще продължи да подобрява профила и рентабилността на своя Животозастрахователен бизнес, като предприема цялостно упражнение за оптимизация, за да намали интензивността на капитала и да подобри оперативните резултати. 
Следвайки същия дисциплиниран подход, който накара Generali да инвестира повече от 3 милиарда евро в сливания и придобивания, увеличаващи стойността по време на настоящия стратегически цикъл, Групата ще преразпредели капитала си в инициативи за печеливши растеж. Generali ще се насочи към възможности за укрепване на своето застрахователно лидерство в Европа и разширяване на присъствието си на избрани, разрастващи се азиатски пазари.  
В управлението на активи, Групата ще продължи да инвестира в продукти и възможности за дистрибуция – включително разширяване на възможностите си за частни активи – за изграждане на мащаб и генериране на допълнителни 100 милиона евро приходи от трети страни. 

Водеща иновация
Инвестициите в дигитализация и технологии ще възлизат на общо 1.1 милиарда евро по време на плана, което е увеличение от 60%, спрямо последния стратегически цикъл. Това включва по-нататъшни инвестиции в модела за взаимоотношения – Партньор за цял живот, за да повишим стойността на продуктите и услугите към клиентите, чрез мащабиране на възможностите за дигитално консултиране и установяване на безпроблемен мулти-канален подход във всички канали за дистрибуция. 
Групата също така ще инвестира в разширяване на споделените платформи, нови възможности за данни и в по-широкото приемане на интелигентна автоматизация и технологии за изкуствен интелект. Това ще намали разходите и ще подобри оперативното разнообразие на Generali – поддържайки подобрение с 2.5-3.0 процентни пункта в съотношението на разходите и приходите на Групата.
Техническото лидерство на Generali ще бъде допълнително подобрено от мощен двигател за иновации, който съчетава както вътрешни, така и ръководени от партньорствата дейности. 
Нов Insurtech рисков фонд от 250 милиона евро ще позволи на Generali да използва възможности с висок потенциал
Групата също така ще стартира нова дигитална директна операция за улавяне на по-голям дял от дигиталните запази на печалба в Европа. 

Осигуряване на положително въздействие, както социално и екологично, така и за заинтересованите страни
Generali се ангажира да действа като сила за добро в изграждането на по-устойчиво и справедливо общество. Ангажиментите за ESG са заложени в този стратегически план, включително ръст на премиите, произтичащи от устойчиви решения, с 5%-7% CAGR до 2024 г. и пълното интегриране на критериите за ESG в преките инвестиции на портфолиото от общи сметки на Групата до 2024 г. Generali също така ще намали въглеродния отпечатък на портфолиото от корпоративни инвестиции с 25% до 2024 г., в съответствие с ангажиментите си като член на Net-Zero Asset Owner Alliance и ще направи 8.5 – 9.5 милиарда евро нови зелени и устойчиви инвестиции между 2021 и 2025 г. Групата също така дефинира план за пълното изключване на инвестициите и застрахователните дейности в сектора на термичните въглища и напредва с ангажимента да не застрахова повече нефтени и газови дейности.
Проектът EnterPRIZE на Generali помага на малките и средни предприятия да направят устойчив преход, докато водещата социална инициатива на Групата – The Human Safety Net – ще отключи потенциала на хората, живеещи в уязвими условия.

Ангажирани хора, като основен актив за успешното изпълнение на новия план
Generali ще продължи да инвестира в своите служители, за да гарантира, че те са ангажирани с успешното изпълнение на новия план, като същевременно насърчава устойчива работна среда. По време на стратегическия цикъл - Lifetime Partner 24: Driving Growth, Групата ще се съсредоточи върху подобряването на своята култура, ориентирана към клиентите и развиване на компетенциите, което включва повишаване на квалификацията на 70% от служителите на Generali с нови дигитални и стратегически умения до 2024 г. 
Хората на Generali ще продължат да бъдат подкрепяни от справедливи процеси и равни възможности, като се разглежда разнообразието във всички негови компоненти, като ценност и по-специално се стреми да има жени на 40% от ръководните позиции до края на периода на плана. Generali се ангажира да приеме нови устойчиви и балансирани хибридни модели на работа във всички свои звена, предоставяйки важни ползи за своите служители и заинтересовани страни в „Следващото нормално“. 

 

 


 1. 3 year CAGR; adjusted for impact of gains and losses related to acquisitions and disposals. Target based on current IFRS accounting standards.
 2. Cash View.
 3. Subject to regulatory recommendations.
 4. Ratchet policy on DPS. Cash view.
 5. 2019 and 2021E ROE >11.5%, 2020 impacted by COVID-19 and one-offs.
 6. Reference period: 22.11.2016 – 13.12.2021; source: Refinitiv Datastream.
 7. Subject to regulatory recommendations.
 8. Based on weighted average of all countries where Generali has an active retail presence. 
 9. Income defined as the sum of General Expenses, Operating Result and Non Operating Result (excluding non operating investments result and interest on financial debt); insurance perimeter (Total Group excluding A&WM and EA). Target based on current IFRS accounting standards.
 10. General account - direct investments (corporate bonds and equity, sovereign bonds).
 11. General account: direct investments (equity and corporate bonds). Carbon footprint in terms of GHG intensity per invested amount. Baseline: 2019.

Документи за изтегляне

Generali представи своята нова тригодишна стратегия - Lifetime Partner 24: Driving Growth 278.44kb