Група Generali постигна отличен растеж на оперативния резултат и приходите. Капиталовата позиция остава солидна


  • Общите брутни записани премии нараснаха до 42.2 милиарда евро (+3.6%), стимулирани от значителен растеж на сегмента на Общото застраховане (+10.6%). Нетните потоци в Животозастраховането бяха изцяло фокусирани върху линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд, в съответствие със стратегията на Групата;
  • Оперативният резултат надхвърля 3.7 милиарда евро (+28%), воден от силното представяне на Общото застраховане, докато Животозастраховането остава на солидна позиция. Комбинираният коефициент се подобри до ниво 6% (-5.4 пр.п.). Сегментът Нов бизнес е с отличен марж на равнище от 5.81% (+0.31 пр.п.);
  • Коригираният нетен резултат отчита силен ръст до 2,330 милиона евро (+60.9%);
  • Капиталовата позиция е изключително солидна с Коефициент на платежоспособност на ниво от 228% (221% за цялата 2022), дължащо се на приноса на нормализираното генериране на капитал.

Главният изпълнителен директор на Група Generali, Филип Доне (Philippe Donnet) коментира: Отличните резултати през първата половина на 2023 г. продължават да доказват ефективността на нашата стратегия "Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа" и показват, че бизнесът на Generali е все по-печеливш, диверсифициран и устойчив, със стабилна финансова позиция. В средата на периода за изпълнение на стратегическия план ние сме на път да постигнем амбициозните си цели. Това потвърждава, че Групата е в правилната позиция да се ориентира в непрекъснато променящата се макроикономическа и геополитическа среда. В допълнение, неотдавнашните придобиванията на Liberty Seguros и Conning, които ще засилят водещата ни позиция в застраховането в Европа и ще подобрят глобалния ни сегмент за управление на активи, ще подсилят допълнително представянето на Групата. Тези положителни станаха факт благодарение на усилията на всички наши колеги и агенти. Техният принос е солидна основа за по-нататъшно постигане на устойчив растеж, създаващ стойност за всички заинтересовани страни."


1 От 1Q2023 г. нататък отчетената финансова информация по бизнес звена отразява управленската структура на Групата, в сила от 01.09.2022 г. и се състои от: Италия, Франция, звено Германия, Австрия и Швейцария, Международно бизнес звено (ЦИЕ, Средиземноморие, Латинска Америка и Азия), Управление на активи и богатство и Холдинг на Групата и други дружества, което включва Europ Assistance и Global Business Activities.

От 1Q2023 г. джойнт-венчър дружествата на Cattolica (Vera и BCC) се считат за "група за освобождаване, държана за продажба". съгласно МСФО 5 и следователно техните резултати се рекласифицират в "Резултат от преустановени дейности". Следователно, резултатите за 1H2022 на Групата, представени миналата година, са преизчислени.

Промените в премиите, нетните входящи потоци на Животозастраховане и Нов бизнес са представени в еквивалентни условия (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидацията). Сумите са закръглени и не във всички случаи могат да се равняват на закръглената обща сума. Също така представените проценти могат да бъдат повлияни от закръгляването.

2 Коригираният нетен резултат и показателят Печалба на акция включват корекции за: 1) печалба или загуба от активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (FVTPL) на бизнес без участие в печалбата и фондове на акционерите; 2) ефект на хиперинфлация съгласно МСС 29; 3) амортизация на нематериални активи, свързани със сливания и придобивания; 4) влияние на печалбите и загубите от придобивания и продажби. Изчислението на Печалба на акция се основава на среднопретеглен брой на 1 541 302 942 акции в обращение и изключва среднопретеглените собствени акции, равни на 34 266 304.


Резюме

 

30/06/2023

30/06/2022(2)

Промяна(2)

Брутни записани премии ( млн. евро)

42,237

40,458

3.6%

Консолидиран оперативен резултат (млн. евро)

3,731

2,907

28.0%

Оперативен резултат в животозастраховане

1,813

1,879

-3.5%

Оперативен резултат в общо застраховане

1,853

998

85.7%

Оперативен резултат за управление на активи и богатство(1)

498

491

1.3%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнес сегменти

-125

-149

-16.4%

Консолидационни корекции

-318

-311

2.2%

Марж Нов бизнес (% PVNBP)

5.81%

5.50%

0.31 пр.п.

Комбиниран коефициент (%)

91.6%

97.0%

-5.4 пр.п.

Коригиран нетен резултат(3) (млн. евро)

2,330

1,448

60.9%

  Нетен резултат

2.248

864

n.m.

Коригиран EPS(3) (евро)

1.51

0.92

64.6%

 

30/06/2023

31/12/2022

Промяна

Акционерен капитал на групата(4) (млн. евро)

26,693

26,650

0.2%

Марж на договорената услуга(4) (млн. евро)

32,095

31,025

3.4%

Общо управлявани активи (млн. евро)

631,034

615,185

2.6%

Коефициент на платежоспособност (%)

228%

221%

7 пр.п.

(1) Часлата в прессъобщението са представени според новите счетоводни стандарти МСФО 17 и МСФО 9.

(2) Справка в бележка 1 на страница 1

(3) Справка в бележка 2 на страница 1

(4) Собственият капитал и маржът на договорната услуга към 31.12.2022 г. са актуализирани, за да отразят усъвършенстване на моделирането на данъчното третиране на нереализираните печалби и загуби на определени инвестиционни инструменти, свързани с подхода на вариращите възнаграждения (VFA).


Милано – На среща, ръководена от Председателя на Група Generali Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni Generali одобри консолидираните финансови резултати за първата половина на 2023 г.

Общите брутни записани премии нарастват до 42,237 милиона евро (+3.6%), благодарение на значителния растеж на сегмента на Общото застраховане. Нетните потоци от Животозастраховане са на равнище от -877 милиона евро с нетни изходящи потоци при спестовните продукти, частично компенсирани от положителни нетни входящи потоци на линиите Злополука и застраховките, свързани с инвестиционен фонд. Това е в съответствие с груповата стратегия, която предвижда преструктуриране на портфолиото на животозастрахователния бизнес. Също така това отразява тенденциите в индустрията, свързани с банковите канали на продажби в Италия и Франция.

Оперативният резултат нарасна значително до 3,721 милиона евро (+28.0%), отново благодарение на диверсифицирането на източниците на печалба, както и на приноса на предходни придобивания.

В частност оперативният резултат на сегмента Общо застраховане се увеличи до 1,853 милиона евро (+85.7%). Комбинираният коефициент се подобри до равнище от 91,6% (-5.4 пр.п.), подкрепен от по-ниския коефициент на загуба.

Оперативният резултат на Животозастраховане остана солиден на ниво от 1,813 милиона евро (-3.5), а маржът на сегмент Нов бизнес се увеличи до 5.81% (+0.31 пр.п.).

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи и богатство е 498 милиона евро (+1.3%) с голям принос за постигането му на Banca Generali.

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти се подобри до -125 милиона евро (-149 милиона евро за първата половина на 2022).

Коригираният нетен резултат3 значително нарасна до 2,330 милиона евро (1,448 милиона евро за цялата 2022 г.). Основно това се дължи на подобрения оперативен резултат. Доброто представяне на последният показател идва в резултат на диверсифицираните източници на печалба, както и от еднократната капиталова печалба от продажбата на недвижим имот в Лондон на стойност от 193 милиона евро без начислени данъци. Също така той отразява ефекта от отписването на руски инструменти с фиксиран доход през първата половина на 2022 г. в размер на 97 милиона евро.

Нетният резултат се подобрява и е на ниво от 2,243 милиона евро (864 милиона евро за първата половина на 2022 г.).

Акционерният капитал на Групата се увеличи до 26.7 милиарда евро (+0.2%) благодарение на доброто представяне на нетния резултат за разглеждания период, частично коригиран от изплащането на дивиденти.

Маржът на договорената услуга (CSM), който е балансова позиция, въведена от МСФО 17 и се състои от отсрочените дисконтирани бъдещи печалби за бизнеса в сила, нарасна до 32,1 милиарда евро (31,0 милиарда евро за цялата финансова 2022г.).

Активите под управление на Групата са в размер на общо 631 милиарда евро (+2,6% в сравнение с цялата 2022 г.). Промяната при тях отразява положителния ефект от представянето на пазара.

Групата потвърждава изключително високата си капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 228% (221% за цялата 2022).


3 За дефинирането на коригирания нетен резултат погледнете бележка 2 на страница 1.