Група Generali запазва растежа си. Капиталовата позиция остава солидна


ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 20221

  • Общите брутни записани премии нараснаха до 59,8 милиарда евро (+1,3%), стимулирани от растеж в сегмента на Общото застраховане (+3%), воден от линията на продукти извън автомобилното застраховане. Премиите в Животозастраховане отчетоха намаление (-2,9%). Нетните потоци на сегмента бяха на ниво от 7,7 милиарда евро, подкрепени от линиите злополука и застраховки, свързани с инвестиционен фонд в съответствие със стратегията за препозиционирането на портфолиото на Животозастраховане;
  • Оперативният резултат продължи да нараства и достигна 4,8 милиарда евро (+7,8%), благодарение да положителното представяне на сегментите Животозастраховане и Общо застраховане. Комбинираният коефициент беше на равнище от 93,3% (+2 пр.п.). Сегментът Нов бизнес беше с отличен марж, достигащ 5,42% (+0,68 пр.п.);
  • Нетният резултат остана стабилен на ниво от 2,233 милиона евро (-0,8%). Ако бъде изключен негативният ефект от инвестициите в Русия, показателят би отчел растеж до 2,374 милиона евро (+5,5%);
  • Капиталовата позиция е изключително солидна с коефициент на платежоспособност на равнище от 223% (227% за 2021 г.).

Главният финансов директор на Група Generali Кристиано Бореан (Cristiano Borean) коментира: Резултатите за първите девет месеца отразяват солидните основи, които нашата Група изгради със стратегията да се фокусира върху най-печелившите бизнес линии, както и върху диверсифицираните източници на приходи. Това ни позволи да продължим да генерираме стойност въпреки макроикономическите условия. Generali успешно постига устойчив растеж и непрестанно нарастващ оперативен резултат, което говори за ефективното внедряване на стратегията ни Партньор за цял живот 24: Двигател на растежа.


1 Промените в премиите, нетните потоци на Живот и новия бизнес бяха представени в еквивалентни изрази (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидация). Промените в оперативния резултат, собствените инвестиции и техническите резерви на Живот изключват всички активи, които са били продадени през същия период на сравнение.
Сумите са закръглени до първия десетичен знак и те може да не се равняват на закръглената обща сума. Представеният процент може да бъде повлиян от закръгляването.

Резюме 

 

30/09/2022

30/09/2021

Промяна(3)

Брутни записани премии (млн. евро)

59,832

54,899

1.3%

Консолидиран оперативен резултат (млн. евро)

4,770

4,425

7.8%

Оперативен резултат в животозастраховане

2,662

2,148

23.9%

Оперативен резултат в общо застраховане

1,842

1,790

2.9%

Оперативен резултат за управление на активи и богатство(1)

714

772

-7.5%

Оперативен резултат на Холдинг и други бизнес сегменти

150

136

9.9%

Консолидационни корекции

-598

-421

42.0%

Марж Нов бизнес (% PVNBP)

5.42%

4.76%

0.68 пр.п.

Комбиниран коефициент (%)

93.3%

91.3%

2.0 пр.п.

Нетен резултат(2) (млн. евро)

2,233

2,250

-0.8%

EPS(2) (евро)

1.42

1.43

-1.0%

 

30/09/2022

31/12/2021

Промяна

Акционерен капитал на групата (млн. евро)

16,578

29,308

-43.4%

Общо управлявани активи (млн. евро)

621,830

709,617

-12.4%

Коефициент на платежоспособност (%)

223%

227%

-4.5 пр.п.

(1) От 1Q на 2022 г. сегмент Управление на активи е с променено име – Управление на активи и богатство в съответствие с нови отговорности на ръководството. Той също включва Banca Generali, която допреди това беше представена в сегмента Холдинг и други бизнеси.

(2) Нетният резултат за първите девет месеца на 2022 г. и печалбата на акция (EPS) бяха равни на коригирания нетен резултат и на коригирания EPS, дефинирани като нетен резултат и EPS без отчитане на ефекта на печалбите и загубите от придобивания и отписвания.

(3) Промените в премиите и новия бизнес бяха представени в еквивалентни изрази (при постоянни обменни курсове и обхват на консолидация).


 

Милано – На среща, ръководена от Председателя на Група Generali Андреа Сирони (Andrea Sironi), Бордът на директорите на Assicurazioni одобри финансовите резултати на Група Generali към 30 септември 20222.

Общите брутни записани премии се увеличават до 59,832 милиона евро (+1,3%), благодарение на растежа на общото застраховане.

Нетните потоци на Животозастраховане са на ниво от 7,667 милиона евро (-25,3%). Спадът е заради линията на спестовните застраховки в съответствие с промяната в позиционирането на бизнес портфолиото Живот, както и с други специфични управленски действия. Сегментът на инвестиционните застраховки също регистрира спад, като това отразява нарастващата макроикономическа несигурност. Линията Злополука бележи стабилен растеж.

Техническите резерви на Животозастраховане възлизат на 418,5 милиарда евро (-1,4% в сравнение с 2021 г.), като те отразяват представянето на финансовите пазари.

Оперативният резултат продължава да расте и достига 4,770 милиона евро (+7,8%) благодарение на положителното развитие на сегментите Животозастраховане и Общо застраховане.

Оперативният резултат на Животозастраховане (+23,9%) и маржът на сегмента Нов бизнес (+0,68 пр.п.) записват допълнителен ръст в резултат на нарастващите лихвени проценти.

Оперативният резултат на Общо застраховане също се увеличава (+2,9%).

Комбинираният коефициент е на равнище от 93,3% (+2,0 пр. п.), отразявайки по-високия коефициент на загуба, а също и ефекта от хиперинфлацията в Аржентина. Ако бъде изключен ефектът на този пазар, комбинираният коефициент би бил на ниво от 92,5% (91,1% за деветмесечието на 2021г.).

Оперативният резултат на сегмента Управление на активи е 714 милиона евро (-7,5%). Спадът се дължи изцяло на по-ниските такси за изпълнение на Banca Generali, свързани с представянето на финансовите пазари. Оперативният резултат на Управление на активи е в размер на 459 милиона евро (+1,7%).

Оперативният резултат на Холдинг и други бизнес сегменти нараства (+9.9%), основно в резултат на представянето на пазара на недвижими имоти.

Неоперативният резултат възлиза на -1,064 милиона евро (-731 милиона евро за деветмесечието на 2021г.). По-специално неоперативният резултат на инвестициите е -245 милиона евро (137 милиона евро за деветмесечието на 2021г.), основно заради по-големите обезценки на инвестиции, класифицирани като налични за продажба, конкретно инвестиции в Русия, както и на по-ниски нетни реализирани печалби3.

Данъчната ставка е на равнище от 32,9% (32,7% за деветмесечието на 2021).

Нетният резултат е в размер на 2,233 милиона евро (2,250 милиона евро за деветмесечието на 2021г.). Ефект върху него оказва обезценката на инвестиции в Русия на обща стойност от 141 милиона евро за деветмесечието на 2022 г. От тях инвестициите в Ingosstrakh възлизат на 48 милиона евро, а вложенията в ценни книжа с фиксиран доход, притежавани директно от Групата4, са в размер на 93 милиона евро. Ако бъде изключен този ефект, нетният резултат би отчел ръст до 2,374 милиона евро (+5.5%).

Общо управляваните от Групата активи са в размер на 621,8 милиарда евро (-12,4% в сравнение с 2021г.). Този резултат отразява ефекта от повишаването на лихвените проценти върху ценните книжа с фиксиран доход.

Акционерният капитал на Групата е в размер на 16,578 милиона евро (-43,4% за 2021 г.). Промяната се дължи на намаление в размер на 14,063 милиона евро на резерва за преоценка на финансови активи. Това произлиза основно от повишаване на лихвените проценти и спреда по корпоративните ценни книжа.

Групата отчита изключително стабилна капиталова позиция с Коефициент на платежоспособност на равнище от 223% (227% за 2021г.). Спадът от 4,5 пр.п. се дължи основно 

на ефекта от сливания и придобивания, въведени през първото тримесечие регулаторни промени, както и на изплащането на дивиденти през периода на действие на програмата за обратно изкупуване на акции.

Тези въздействия бяха само частично компенсирани от солидния принос в генерирането на капитал и от положителните пазарни движения (където повишаването на лихвените проценти компенсира спада в цените на акциите, разширяването на спредовете между доходностите на различните видове ценни книжа и повишаването на нестабилността и инфлацията) .


 2 Съгласно принципите на МСС 34 финансовата информация към 30.09.2022г. не представлява междинен финансов отчет

3Ефект върху резултатите за деветмесечието на 2021 г. имат продажбите на Libeskind Tower  в  Милано for 67 милиона евро и на Saint Gobain Tower в Париж за 80 милиона евро.

4 Що се отнася до експозициите на Групата в Русия, след обезценките за първите девет месеца на 2022 г., делът в Ingosstrakh и притежаваните ценни книжа с фиксиран доход, притежавани директно от Групата, възлизат на съответно 165 милиона евро (384 милиона евро за финансовата 2021 г.) и на 25 милиона евро (188 милиона евро за финансовата 2021 г.). Групата има също индиректни инвестиции в Русия и Украйна в размер на 24 милиона евро (111 милиона евро за финансовата 2021 г.) и застраховки, свързани с инвестиционен фонд в размер на 19 милиона евро (117 милиона евро за финансовата 2021 г.).