Животни

Животни.png

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всяко физическо, юридическо лице или едноличен търговец, притежаващо животни.


Какво може да бъде застраховано?

 • Едри рогати животни на възраст над 6 месеца до 8 години
 •  Еднокопитни животни на възраст над 6 месеца до 12 години
 •  Свине за разплод на възраст над 6 месеца до 4 години
 •  Подрастващи прасета и свине за угояване с живо тегло над 20 килограма
 •  Овце и кози на възраст над 6 месеца до 6 години;
 •  Птици, отглеждани във ферми за интензивно птицевъдство, подрастващи, стокови носачки, родители, бройлери, пуйки, гъски, патици и други;
 •  Кошери с пчелни семейства.

По Специални условия могат да бъдат застраховани:

 •  Кучета – домашни любимци, кучета-водачи, ловни кучета и кучета, използвани за охрана
 •  Състезателни и племенни коне

Какви рискове покрива застраховката?

Дженерали Застраховане покрива рискове, групирани по следните клаузи:

 •  Смърт от пожар, природни бедствия и злополука (ОСНОВНО ПОКРИТИЕ).
  •  Пожар
  •  Природни бедствия (градушка, буря със скорост над 15 м/сек, удар от мълния и наводнение от придошли водни маси)
  •  Злополука (взрив, нападение от диви животни, удар или прегазване от пътно превозно средство или удар от електрически ток, причинили наранявания на застрахованите животни, водещи до тяхната смърт или клане по необходимост)
 •  Смърт от заразни заболявания.
 •  Смърт от незаразни и паразитни заболявания.
 •  Клане (убиване) по необходимост в резултат от пожар, природни бедствия, злополука, заразни, незаразни и паразитни заболявания.

 


Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 609.36kb