Нашите офиси
     

Електронна техника и оборудване

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за юридически лица, извършващи непроизводствена или производствена дейност.


Какво се застрахова?

Застрахова се собствена, наета или предоставена на отговорно пазене или ползвана от застрахования:

 • Офис оборудване, персонални компютри и периферни устройства към тях, касови апарати, оборудване за предпечатна подготовка, печатни и сканиращи устройства, големи компютърни системи;
 • Телекомуникационна техника;
 • Радио - телевизионна и киноснимачна техника;
 • Учебно и демонстрационно оборудване;
 • Контролно - измервателни уреди;
 • Оборудване за тестване, изследователски цели, оборудване на научни лаборатории;
 • Фотографски ателиета и лаборатории, оборудване за кина и озвучаване на зали;
 • Охранителни системи, системи за осветление и наблюдение на летища, тунели и други подобни;
 • Системи за управление и контрол на производствени процеси и лаборатории;
 • Медицинска техника;
 • Оборудване на банки (банкомати, АТМ устройства);
 • Преносима електронна техника/ оборудване - лаптопи, таблети, фотоапарати, навигационна техника /GPS приемници/ и други;
 • Други видове електронна техника и оборудване.

Какви рискове покрива застраховката?

Материални вреди:
всички рискове на електронна техника / оборудване, като в застрахователното покритие се включват обичайните рискове пожар (вкл. последиците от гасенето му), природни бедствия, кражба чрез взлом, късо съединение / токов удар, грабеж, вандализъм, удар от ПС или животно, авария на В и К, свличане и срутване и много други. Допълнителни рискови покрития:

 • Стачки, бунтове и граждански размирици 
 • Разходи за извънреден труд, нощен труд, труд по време на официални празници и експресни доставки 
 • Разходи за самолетни доставки 
 • Преносима електронна техника / оборудване извън помещенията 
 • Земетресение 

Външни носители на данни:
всички рискове по покритие материални вреди, но по отношение на: 

 • външни носители на данни (FDD, HDD, CD, DVD, blu-ray и други подобни, включително повреждане и унищожаване на съхраняваните данни и разходите по възстановяването им), довели до невъзможност върху тях да бъде записана и/или съхранена информация;
 • стандартен и/или потребителски софтуер върху външни носители на данни, довели до невъзможност те да бъде прочетени от съответните четящи устройства. 

Допълнителни разходи:
покриват се допълнителните разходи за използване на алтернативна (заместваща) електронна техника/ оборудване, в случай на настъпване на събитие, покрито по риска материални вреди, в резултат на което застрахованата електронна техника/ оборудване не може да изпълнява своите функции по предназначение.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме широк избор на отделни застрахователни покрития отговарящи на Вашите нужди и изисквания. 
 • Предлагаме конкурентни тарифни условия.
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица.
 • Прецизност и експертност при ликвидацията на щети.

Документи за изтегляне

ИДЗП Електронно оборудване 433.12kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb