Всички монтажни рискове

всички МОНТАЖНИ рискове.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица и търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, държавни учреждения, общини, юридически лица, създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт или субекти, създадени по силата на международни договори и други актове на международното право. Застраховани лица по договор за застраховката могат да бъдат главният изпълнител, възложителят, подизпълнителите и други лица, които имат застрахователен интерес в застрахованите строителни работи.


Какво се застрахова?

 • Метални конструкции  
 • Технически инсталации и системи 
 • Индустриални сгради  
 • Монтаж на големи машини    

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие: 

 • Материални вреди за всяка внезапна и непредвидена материална /физическа/ загуба или увреждане на застрахованите монтажни работи. 

Допълнително покритие: 

 • Отговорност към трети лица 
 • Гаранционно покритие 
 • Покритие за строителни / монтажни машини 
 • Специални условия за противопожарни съоръжения 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме конкурентни тарифни ставки;  
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица; 
 • Прецизност и експертност при ликвидацията на щети. 

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 274.65kb