Всички монтажни рискове

всички МОНТАЖНИ рискове.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица и търговски дружества, еднолични търговци, държавни фирми, общини, юридически лица, създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт, или субекти, създадени по силата на международни договори и други актове на международното право.

Застраховани лица по договор за застраховката могат да бъдат Възложителя, Главния изпълнител, Подизпълнителите, Трето ползващо лице (бенефициент) и други лица, които имат застрахователен интерес в застрахованите монтажни работи.


Какво се застрахова?

 • Монтаж на различни видове конструкции  
 • Монтаж на инженерни инсталации и системи 
 • Монтаж на машини и съоръжения и много други  

Какви рискове покрива застраховката?

Секция I. Материални вреди /основно покритие/

 • всяка внезапна и непредвидима материална /физическа/ загуба или увреждане на застрахованите монтажни работи;
 • разходи за разчистване и/или за събаряне на останки в резултат на настъпването на застрахователно събитие;
 • първоначалните изпитания на МСО (вкл. 72 часовите проби).

Допълнително покритие: 

 • Допълнителните разходи за извънреден труд /нощен труд, труд в почивни и празнични дни/ и разходите за експресни доставки /включително доставки с въздушен транспорт/ в резултат на настъпването на застрахователно събитие.
 • Покритие за гаранционно обслужване 
 • Покритие за строителни / монтажни машини 
 • Покрите на първоначалните изпитания и 72 часовите проби

 

Секция II. Отговорност към трети лица /допълнително покритие/

По тази Секция, застрахователят се задължава да заплати в границите на посочените в полицата застрахователни суми/ лимити на отговорност обезщетението, което Застрахованият дължи съгласно действащото законодателство за причинени в резултат на непозволено увреждане, настъпило през периода на застрахователно покритие в границите на договорената територия на валидност, имуществени и неимуществени вреди на трети лица, нанесени на монтажната площадка или в непосредствена близост до нея в пряка връзка със застрахованите работи по Секция I. Материални вреди и изразяващи се в: телесни увреждания или заболяване на трети лица (включително смърт); вреди на имущество на трети лица.

Секция III. Загуба на печалба от Възложителя

По тази секция, Застрахователят ще обезщетява Застрахования, посочен като Възложител в полицата към Секция І. Материални вреди, за настъпила загуба на брутната печалба, действително претърпяна в резултат от намаляването на оборота, а също и от увеличаване на необходимите разходи за дейността, ако през периода на застраховката, дефиниран в Секция I. Материални вреди, една или повече от застрахованите позиции претърпи покрита по условията на полицата частична щета или пълна загуба, причиняваща прекъсване на монтажните работи и/или първоначалните изпитания, водещо до отлагане на планирания пусков срок на застрахования обект и/или дейността на Застрахования във връзка с експлоатацията на застрахования обект.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме конкурентни тарифни ставки;  
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица; 
 • Прецизност и експертност при ликвидацията на щети. 

Документи за изтегляне

Общи условия Всички монтажни рискове 338.24kb  
Информационен документ Всички монтажни рискове 265.34kb