Нашите офиси
     

Всички монтажни рискове

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически лица и търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, държавни учреждения, общини, юридически лица, създадени по силата на закон или подзаконов нормативен акт или субекти, създадени по силата на международни договори и други актове на международното право. Застраховани лица по договор за застраховката могат да бъдат главният изпълнител, възложителят, подизпълнителите и други лица, които имат застрахователен интерес в застрахованите строителни работи. 


Какво се застрахова?

 • Метални конструкции 
 • Технически инсталации и системи
 • Индустриални сгради 
 • Монтаж на големи машини 

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие:

 • Материални вреди за всяка внезапна и непредвидена материална /физическа/ загуба или увреждане на застрахованите монтажни работи.

Допълнително покритие:

 • Отговорност към трети лица
 • Гаранционно покритие
 • Покритие за строителни / монтажни машини
 • Специални условия за противопожарни съоръжения

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме конкурентни тарифни ставки; 
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица;
 • Прецизност и експертност при ликвидацията на щети.

Документи за изтегляне

ИДЗП Всички монтажни рискове 514.33kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД 269.81kb