Всички строителни рискове

всички строителни рискове.jpg

За кого е предназначена застраховката?

 • физически лица и търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, в това число банки; 
 • юридически лица с нестопанска цел /в т.ч. политически партии и съсловни организации/; 
 • държавни учреждения, общини, други юридически лица, създадени по силата на закон или подзаконов            нормативен акт; 
 • субекти, създадени по силата на международни договори и други актове на международното право    

Застраховано лице по договор за застраховка “Всички строителни рискове” може да бъде главният; изпълнител, възложителят, подизпълнителите и други лица, които имат застрахователен интерес в застрахованите работи.


Какво се застрахова?

Обект на тази застраховка са строителни работи, посочени в полицата, като може да бъде застрахован както целия строителен процес, така и отделни етапи.  


Какви рискове покрива застраховката?

Секция I. Материални вреди (основно покритие) 

 • всяка внезапна и непредвидима материална /физическа/ загуба или увреждане на застрахованите строителни работи. 
 • разходи за разчистване и/или за събаряне на останки в резултат на настъпването на застрахователно събитие. 
 • допълнителните разходи за извънреден труд /нощен труд, труд в почивни и празнични дни/ и разходите за експресни доставки /включително доставки с въздушен транспорт/ в резултат на настъпването на за-страхователно събитие. 
 • загуба или увреждане на съществуващо имущество, но само ако същата е в пряка връзка с извършването на застрахованите работи и е настъпила през срока на действие на застраховката. 


Секция II. Отговорност към трети лица (допълнително покритие) 

 • границите на посочените в полицата застрахователни суми/ лимити на отговорност обезщетението, което застрахованият дължи, съгласно действащото законодателство за виновно причинени през срока на действие на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, настъпили на строителната площадка или в непосредствена близост до нея в пряка връзка със застрахованите работи по Секция I. Материални вреди. 
 • всички други Клаузи, договорени с писменното съгласие на застрахователя. 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент  
 • Гарантирана презастрахователна програма 
 • Прецизност и коректност при ликвидацията на възникнали претенции 

Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 274.86kb