Нашите офиси
     

Всички строителни рискове

 

За кого е предназначена застраховката?

 •         физически лица и търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, в това число банки;
 •         юридически лица с нестопанска цел /в т.ч. политически партии и съсловни организации/;
 •         държавни учреждения, общини, други юридически лица, създадени по силата на закон или подзаконов            нормативен акт;
 •         субекти, създадени по силата на международни договори и други актове на международното право

Застраховано лице по договор за застраховка “Всички строителни рискове” може да бъде главният; изпълнител, възложителят, подизпълнителите и други лица, които имат застрахователен интерес в застрахованите работи.


Какво се застрахова?

Обект на тази застраховка са строителни работи, посочени в полицата, като може да бъде застрахован както целия строителен процес, така и отделни етапи.


Какви рискове покрива застраховката?

Секция I. Материални вреди (основно покритие)

 •         всяка внезапна и непредвидима материална /физическа/ загуба или увреждане на застрахованите строителни работи.
 •         разходи за разчистване и/или за събаряне на останки в резултат на настъпването на застрахователно събитие.
 •         допълнителните разходи за извънреден труд /нощен труд, труд в почивни и празнични дни/ и разходите за експресни доставки /включително доставки с въздушен транспорт/ в резултат на настъпването на за-страхователно събитие.
 •         загуба или увреждане на съществуващо имущество, но само ако същата е в пряка връзка с извършването на застрахованите работи и е настъпила през срока на действие на застраховката.

 

Секция II. Отговорност към трети лица (допълнително покритие)

 •         границите на посочените в полицата застрахователни суми/ лимити на отговорност обезщетението, което застрахованият дължи, съгласно действащото законодателство за виновно причинени през срока на действие на застраховката имуществени и неимуществени вреди на трети лица, настъпили на строителната площадка или в непосредствена близост до нея в пряка връзка със застрахованите работи по Секция I. Материални вреди.
 •         всички други Клаузи, договорени с писменното съгласие на застрахователя.

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 •         Предлагаме индивидуален подход към всеки клиент 
 •         Гарантирана презастрахователна програма
 •         Прецизност и коректност при ликвидацията на възникнали претенции

Документи за изтегляне

ИДЗП Всички строителни рискове 742.91kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb