Релсови превозни средства (РПС)

рпс.jpg

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за всяко търговско дружество, кооперация или едноличен търговец, собственик, пълномощник, наемател, ползвател или оператор на релсови превозни средства(РПС) или лице, което ползва и/или отговаря за РПС по силата на правно основание.


Какво може да бъде застраховано?

Застраховат се релсови превозни средства, мотриси, локомотиви, вагони, състави и композиции от такива.


Какви рискове покрива застраховката?

Покриват всички случайно и непредвидено настъпили материални вреди по време на експлоатация, съхранение и ремонт на застрахованите РПС, в резултат от проявление на един или няколко от уговорените и посочени в полицата рискове, групирани в секции. Основното, минимално и задължително покритие сключва Пожар и природни бедствия.

Допълнително могат да бъдат договорени други покрития за настъпили щети на РПС


Документи за изтегляне

Информационен документ за застрахователен продукт 511.12kb