Нашите офиси
     

Злополука на учащи и преподаватели

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за учащите, преподавателски и друг персонал в учебните заведения: основни, средни, полувисши и висши, както и децата, учителите, обслужващия персонал в детските градини и ясли.


Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт от злополука – изплаща се застрахователната сума. Обезщетението се поделя поравно между законните наследници. Рискът смърт не се носи за лица под 14 год.
  • Трайна нетрудоспособност от злополука – изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК.
  • Временна нетрудоспособност от злополука
  • Временна нетрудоспособност над 5 дни от акутно заболяване (съгласно списък на заболяванията)
  • Медицински разходи и транспортиране вследствие злополука 

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

При застраховане на цяла паралелка, Дженерали Застраховане предоставя “безплатна застраховка за сираци” – в списъците на застрахованите се включват безплатно тези учащи от паралелката, които са с един или двама починали родители


Документи за изтегляне

Искане за плащане 1.9mb  
Информационен документ за застрахователен продукт Злополука за учащи и преподаватели 994.63kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb