Домашно имущество - Индивидуално

5680a89ecae22bf5e6aeed6053ad1bf8.jpeg

За кого е предназначена застраховката?

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България.


Какво се застрахова?

Недвижимо имущество: Апартаменти и Къщи

 • жилищни сгради, включително вградените в тях инсталации (газови, електрически, телефонни, водопроводни, отоплителни, канализационни, пожарогасителни, пожароизвестителни, алармени, климатични, вентилационни и други);
 • гаражи, паркоместа, мазета и тавани;
 • огради и портални врати;
 • помощни и селскостопански сгради; 
 • външни съоръжения – огради, подпорни зидове, стени, басейни, беседкии, отделно изградени в границите на имота барбекюта и външни пещи.   

Движими имущества 

 • обзавеждане - мебели, килими, мокети, пердета, завеси, всички видове постeлки и завивки, вътрешни щори, осветителни тела и др.
 • техника и уреди - бяла и черна техника, бойлери, компютри, видео игри и конзоли, стационарни телефони, алармени системи, СОТ (сигнално-охранителна техника), и др. 

При специални условия може да се застраховат и: 

 • електрически инструменти за битова употреба;
 • лично законно притежавано оръжие;
 • бижута, ценни книжа, чекове, часовници (ръчни и стенни), ценни предмети, съхранявани в сейфове или метални каси, трайно прикрепени към стени или под;
 • произведения на изкуството, гоблени, филателни, нумизматични и други колекции;
 • селскостопанска продукция, съхранявана при подходящи условия в закрити помещения;
 • музикални инструменти;
 • велосипеди, съоръжения за лов и риболов и екипировка за упражняване на други хобита и спортове; играчки;
 • котли (газови, на петролно гориво, на твърдо гориво и електрически).
 • фотоволтаични системи – за този вид имущество е нужно допълнително да поискате оферта, като повече информация можете да намерите в секция Новини на Generali.bg.

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие: 

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на летателен апарат, негови части или товар  
 • Разходи за разчистване, спасяване и настаняване

Допълнителни покрития: 

 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед и морски вълни  
 • Наводнение вследствие на природни бедствия  
 • Свличане или срутване и подпочвени води  
 • Земетресение
 • Изтичане на вода и пара  
 • Удар от превозно средство или животно  
 • Късо съединение и токов удар  
 • Вандализъм
 • Чупене на стъкла  
 • Кражба чрез взлом  
 • Грабеж
 • Кражба чрез техническо средство  
 • Гражданска отговорност към трети лица в резултат на настъпили застрахователни събития покрити по полицата     

Покритието по застраховката още и: 

 • разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество до отстраняване на последствията от събитието.  
 • разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване - до 40 лeва на човек и до 400 лева за всички членове на домакинството на Застрахования на ден при максимален престой до 3 дни. 

Как се определя застрахователна сума и застрахователната премия?

Застрахователната сума се посочва от Вас по видове имущества или за отделни рискове. Тя представлява горната граница на поетата от нас отговорност по конкретния риск или за конкретния вид имущество за целия срок на застраховката. По определени клаузи в полицата може да се договори и лимит на отговорност за едно събитие.

Застрахователната премия се определя в процент от застрахователната сума, съгласно действащата тарифа на Дженерали Застраховане по тази застраховка и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.


Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме сключване на застраховка без предварителен опис и оценка на имуществото. 
 • Предлагаме разнообразни комбинации на покритите рискове обвързани с индивидуалните потребности на клиента;
 • Когато застрахователната сума е по-ниска от възстановителната стойност на застрахованото имущество, отговорността на застрахователя е до застрахователната сума, без прилагане на пропорция при определяне на обезщетението за частични вреди.                                                    Възстановителната стойност на имуществото включва стойността на разходите, нужни за възстановяване на имуществото с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка. 
 • Всички подобрения по застрахованото жилище и всяко ново придобито движимо имущество (обзавеждане, техника и уреди) ще бъдат считани за автоматично застраховани без доплащане на премия, в рамките на застрахователната сума по полицата. 
 • В случай на събитие обезщетението се определя в размер, необходим за възстановяването или подмяната на имуществото с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка, до договорените лимити на отговорност. 
 • Получавате професионално обслужване при завеждане на претенция. 

Документи за изтегляне

Предложение-въпросник 208.11kb  
Информационен документ за застрахователен продукт 1.05mb  
Общи условия Домашно имущество 3.82mb