Нашите офиси
     

Имущество за малък и среден бизнес

За кого е предназначена застраховката?

Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи непроизводствена или производствена дейност.


Какво се застрахова?

Недвижими и/или движими имущества, собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования, както следва:

 • Имущества на търговски дружества, кооперации и еднолични търговци, обслужващи дейността им в сферата на търговията, услугите и други дейности с непроизводствен характер; 
 • Имущества на производствени обекти: оборудване, машини и съоръжения, материални запаси (материали, стоки, незавършено производство, готова продукция), други имущества - по опис.
 • Имущества на физически лица, упражняващи свободни професии или занаяти, служещи за осъществяване на тяхната трудова дейност.

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие:

 • Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар 
 • Разходи за разчистване 

Допълнителни покрития:

 • Буря (падане на дървета и клони), градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване 
 • Наводнение вследствие на природни бедствия 
 • Свличане и срутване на земни пластове и подпочвени води 
 • Земетресение 
 • Изтичане на вода и пара 
 • Удар от транспортно средство и щети в резултат на авария на товаро-разтоварни машини, удар от животно 
 • Късо съединение и токов удар 
 • Действие на морски вълни 
 • Разходи за алтернативно настаняване 
 • Загуба на доход от наем 
 • Щети при промяна на адрес 
 • Стачки и бунтове 
 • Деклариране на материални запаси 
 • Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица 
 • Счупване на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели 
 • Кражба чрез взлом 
 • Грабеж 
 • Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса и/или трезор 
 • Кражба чрез използване на техническо средство 
 • Гражданска отговорност към трети лица 
 • Преносима електронна техника/оборудване извън застрахованите помещения 

Застраховка „Имущество за малък и среден бизнес“ покрива обекти със застрахователна сума         до 2 млн. лева.


Какви действия трябва да предприема при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие Вие сте длъжни:

 • да уведомите Дженерали Застраховане при в срок не по-дълъг от 3 (три) дни от узнаването на застрахователното събитие чрез попълване на Уведомление за настъпила щета по образец на Застрахователя. 
 • при застрахователно събитие, покрито по клаузи „Пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар”; „Вандализъм /злоумишлени действия на трети лица”; „Кражба чрез взлом”; „Грабеж”, „Кражба чрез взлом или грабеж на пари в каса и/или трезор” и „Кражба чрез използване на техническо средство”  - да уведоми писмено Дженерали Застраховане в срок до 24 часа от узнаване за настъпването на застрахователното събитие.
 • да осигури достъп на Дженерали Застраховане до увреденото имущество и източника на щетата.
 • да предоставите изисканите от Дженерали Застраховане документи за доказване на събитието и определяне размера на щетите.

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме конкурентни тарифни условия за застраховане и допълнителни отстъпки; 
 • Предлагаме бърз и ефективен административен процес при издаване на застрахователна полица;
 • Получавате професионално обслужване, прецизност и експертност при ликвидацията на щети.

Документи за изтегляне

Въпросник Имущество за малък среден бизнес 282.43kb  
Общи условия Имущество за малък среден бизнес 217.55kb  
Информ.документ за застрах.продукт - Имущество за малък и среден бизнес 1.15mb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb