Нашите офиси
     

Пакетна застраховка Дом

За кого е предназначена застраховката?

Продуктът е предназначен за застраховане на недвижимо и движимо имущество, собственост на български и чуждестранни физически и юридически лица, което те използват в бита и домакинството си и се намира на територията на Република България. 


Какво се застрахова?

Недвижимо имущество от 10,000 до 300,000 лева, включващо:

 • Жилищни сгради
 • Помощни и селскостопански сгради
 • Външни съоръжения

Движимо имущество от 4,500 до 60,000 лева, включващо:

 • Обзавеждане - мебели, санитарен фаянс, подови настилки, осветителни тела, отоплителни уреди, други движимости.
 • Техника и уреди - бяла и черна техника, бойлери, компютри, видео игри и конзоли, стационарни телефони, алармени системи, СОТ, видеокамери, фотоапарати, преносими компютри, таблети и други.

Какви рискове покрива застраховката?

 

Застрахователно покритие Покрити рискове

СТАНДАРТНО

 • Пожар и последиците от гасенето, мълния, експлозия, имплозия, падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар
 • Разходи за разчистване, отстраняване и извозване на отломки, развалини и остатъци от застраховано имущество
 • Буря, градушка, проливен дъжд, сняг, лед, измръзване и морски вълни Наводнение вследствие на природни бедствия
 • Наводнение вследствие на природни бедствия
 • Изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на забравени отворени чешми и кранове

РАЗШИРЕНО

В допълнение на покритите рискове по пакет „Стандартно“ покриваме и:

 • Свличане или срутване на земни пластове и увреждане от действие на подпочвени води
 • Земетресение
 • Вандализъм
 • Чупене на стъкла
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество
 • Грабеж на движимо имущество
 • Гражданска отговорност към трети лица, в резултат на настъпило и покрито събитие

ПЪЛНО

 • Вандализъм
 • Чупене на стъкла
 • Кражба чрез взлом на движимо имущество
 • Грабеж на движимо имущество
 • Гражданска отговорност към трети лица, в резултат на настъпило и покрито събитие

Покритието по застраховката включва още:

 • разходи за преместване, предпазване и съхранение на застрахованото имущество до отстраняване на последствията от събитието.
 • разходи за хотел или наемане на жилище за временно ползване - до 40,00 лeва на човек и до 400,00 лева за всички членове на домакинството на Застрахования на ден при максимален престой до 3 дни.

Допълнително към всеки от пакетните покрития можете да включите и следните покрити рискове:

 • Късо съединение и токов удар
 • Кражба чрез използване на техническо средство 
 • Гражданска отговорност към трети лица в резултат на настъпило и покрито събитие

Защо да сключа застраховка в Дженерали?

 • Предлагаме сключване на застраховка без предварителен опис и оценка на имуществото.
 • Всички подобрения по застрахованото жилище и всяко ново придобито движимо имущество (обзавеждане, техника и уреди) ще бъдат считани за автоматично застраховани в рамките на договерената застрахователна сума, без доплащане на премия.
 • В случай на събитие обезщетението се определя в размер, необходим за възстановяването или подмяната на имуществото с ново от същия вид и качество, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка до договорените лимити на отговорност.

 


Документи за изтегляне

Препоръчителни минимални стойности при определяне на застрахователните суми 155.62kb  
ВЪПРОСНИК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПАКЕТНА ЗАСТРАХОВКА ДОМ 348.55kb  
Информ.документ за застрах.продукт - Пакет Дом 1004.92kb  
Общи условия Домашно имущество 384.05kb  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД 269.81kb