Разнообразие и приобщаване

Нашата стратегия за приобщаване

Ние в Generali варяваме, че нашите различия са от значение. На първо време ние оценяваме факта, че всички сме хора, всеки е различен и поради това всеки внася техния начини на работа, възгледи, култура, лайфстайл, нагласа и предпочитания във всичко, което заздравява качеството на всичко, което правим.

Нашия ангажимент към приобщаването като цял е да използваме различията си и многообразието, което имаме като общност, за да създаваме дългосрочна стойност, да бъдем иновативни, устойчиви, да подобряваме живота на хората си, на клиентите, на партньорите, както и на обществото ни.

Ние се стараем да поощряваме култура, в която Многобразието и Приобщаването са дълбоко внедрени в това как работим и как управляваме бизнеса всеки ден. Всички ние, по целия свят, всеки ден поемаме нови инициативи в посока създаване на включващо и достъпно за всички работно място, където всеки човек да си чувства овластен да поема отговорност, да посочва и подлага на изпитания съществуващите предразсъдъци и да води трансформацията към добро и човешко отношение във всяко взаимодействие. Ние имаме ясна стратегия, подкрепена от управление, структурирано спрямо принципите на Многообразие и приобщаване и вярваме в предприемането на измерими действия за постигането на тази ни амбиция. Точно затова ние следим развитието си в тази насока с индекс, който въведохме: Group D&I Индекс.

Нашите ключови зони на действие за стратегическия период 2019-2021 са:

  • Пол – искаме да подобрим представителството на жените на лидерски позиции и сред мениджърите. Ние сме се ангажирали с равно заплащане за мъже и жени.
  • Поколение – ние искаме да подсигурим по-добрия баланс и приемственост между поколенията на всички нива на компанията, и да да привличаме и задържаме най-добрия наличен талант, независимо от възраст.
  • Култура – искаме да подхраним и поддържаме културата на транформация, като привличаме и задържаме хора с различна биография, с нови умение и с космополитно мислене принадлежност.
  • Приобщаване – искаме да промотираме нагласи, поведения, процеси и практики, които възприемат различията ни и се борят срещу всяка форма на дискриминация, за да бъде приобщаването на всеки човек да не е само на думи. Ние се фокусираме в създаването на гъвката работна среда, в която всеки да се чувства уважаван и оценен, като това важи особено много за усещането за хората ни с увреждания и LGBT самоличност. 

Изпълнителният директор на Група Дженерали за стратегия за приобщаване

Изпълнителният директор на нашата Група споделя визията си за това как принципите за многообразието и приобщаването допълват голямата ни амбиция да станем Партньор за цял живот на нашите клиенти и нашите служители. Заснето по време на Beboldforinclusion Day, инициатива инициирана от Изпълнителния директор, провеждана едновременно във всичките ни компании, всяка година.


Индексът D&I

ИНДЕКСЪТ D&I

Индексът D&I на Групата измерва напредъка ни в реализирането на амбициите ни относно Многообразие и Приобщаване по линия на пол, възраст, култура и етнос. Ние се целим да постигнем 100% на индекса до края на 2021г.
За по-конкретни данни за разделение по признак пол, можете да разгледате нашите данните. Обединена информация за Многообразие и Приобщаване в Generali на Групово ниво можете да намерите в  интегрирания годишен доклад